Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Plan zgodny z wolą mieszkańców

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej zaakceptowali po zmianach projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Armii Krajowej. Zabiegały o to społeczności mieszkańców, by na jednym z terenów wykluczyć możliwość budowy hali sportowej.

fot. MPU
fot. MPU

Pierwotnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Armii Krajowej na Ratajach zakładał w parku na tym osiedlu możliwość posadowienia obiektu takiego jak duża hala sportowa. Po protestach m.in. Rady Osiedla Rataje i Spółdzielnianej Rady Osiedla Armii Krajowej zapis, który to dopuszczał został zmieniony i w obecnym projekcie na tym terenie jest dopuszczony tylko teren zielony. Taki zapis ma ochronić przed zabudową znajdujący się tam park. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowali taki projekt planu.

Komisja zajęła się też ponownie sprawą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic abpa. A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu. Jest tam konflikt między właścicielem, który chce inwestować w zabudowę mieszkaniową, a mieszkańcami os. Tysiąclecia. Pierwotnie komisja przyjęła stanowisko, by prace wstrzymać i doprowadzić do porozumienia. Po rozpoznaniu sprawy okazało się, że prowadzenie dialogu w postulowanej formie prawnej nie jest możliwe, nie jest też możliwy prawnie do zrealizowana podstawy postulat mieszkańców czyli ponowne zalesienie tego terenu. Dlatego komisja wycofała się z tego pierwotnego wniosku i przyjęła stanowisko o wznowieniu prac nad planem.

 Radni zajęli się też projektem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu. Zakłada on ochronę terenów os. Warszawskiego przed zabudową magazynową, która tam się znajduje. Przy magazynach budynki mieszkaniowe nie będą mogły powstawać. Komisja w tej sprawie zajęła jednak stanowisko, o które apelowała radna Katarzyna Kretkowska, by działce na której funkcjonuje przy ul. Nieszawskiej szkoła specjalna nadać w planie funkcję oświatową, a nie wyłącznie usługową. O tym czy tak się stanie, czy plan zostanie uchwalony w przygotowanej wersji zdecyduje Rada Miasta Poznania.

Na koniec radni poparli stanowisko radnego Michała Boruczkowskiego  ws. ustalenia na obszarze Starego Miasta liczby lokali rzeczywiście wykorzystywanych na cele mieszkalne, przemysłowe i usługowe. Radnym chodzi o to by mieć dzięki temu pełen obraz sytuacji w tych obszarach i móc korzystać z tego przy podejmowaniu decyzji.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania