Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nauka aktywna

Obszarem zainteresowania Komisji Kultury i Nauki jak nazwa wskazuje jest także poznańskie środowisko naukowe. Stąd wizyta radnych w poznańskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk.

Siedziba PAN Oddział Poznań przy ul. Wieniawskiego, fot. M. Malinowski
Siedziba PAN Oddział Poznań przy ul. Wieniawskiego, fot. M. Malinowski

Poznański Oddział PAN został w 1972 roku. Swoim zakresem działania obejmuje województwa Wielkopolskie i Lubuskie. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu skupia obecnie 35 członków korporacji, 19 korespondentów i 16 członków rzeczywistych. Są oni afiliowani przy czterech Wydziałach: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Biologicznych i Rolniczych, Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Nauk Technicznych. W Wydziale V - Nauk Medycznych, Oddział PAN w Poznaniu nie posiada swojego przedstawiciela.

Prezesem Oddziału w kadencji 2015-2018 jest prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, wiceprezesem prof. dr hab. Marek Świtoński, a w skład prezydium wchodzą: prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński, prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, prof. dr hab. Bogdan Marciniec, prof. dr hab. Roman Micnas, prof. dr hab. inż. Jan Węglarz.

Na terenie działalności Oddziału funkcjonuje 8 Instytutów, 4 Zakłady, 4 Pracownie i 3 inne placówki. We wszystkich placówkach zatrudnionych jest około 1200 pracowników, w tym 172 profesorów i doktorów habilitowanych.

Instytuty PAN w Poznaniu

 • Chemii Bioorganicznej PAN
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Fizyki Molekularnej PAN
 • Genetyki Roślin PAN
 • Dendrologii PAN
 • Genetyki Człowieka PAN
 • Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Archeologii i Etnologii PAN

Zakłady PAN w Poznaniu

 • Badania Instytucji Prawnych, Instytut Nauk Prawnych
 • Doświadczalny
 • Historii Instytutu Slawistyki
 • Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu,

Pracownie PAN w Poznaniu

 • Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich
 • Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich, Instytut Historii
 • Badań Czynności Okoruchowej, Zakład Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Inne placówki

 • Biblioteka Kórnicka
 • Obserwatorium Astrogeodynamiczne, Centrum badań Kosmicznych
 • Archiwum PAN w Warszawie, Oddział w Poznaniu

Przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk działa 20 komisji naukowych zrzeszających około 600 uczonych z różnych uczelni państwowych oraz instytucji naukowych. Organizują one konferencje oraz sesje naukowe o zasięgu regionalnym, krajowym jak również przyciągające naukowców i specjalistów różnych dziedzin z zagranicy. Członkowie Komisji uczestniczą w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki naukowe w Polsce oraz zagranicą. Komisje odgrywają rolę w integracji poznańskiego środowiska naukowców, a także specjalistów w określonych dziedzinach z różnych części kraju. Komisje naukowe oraz poszczególni członkowie komisji uczestniczą w opiniowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z regionem oraz środowiskiem, w którym żyjemy. Prowadzą także działalność wydawniczą, publikując w formie zeszytów lub monografii swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz referaty wygłoszone na sesjach naukowych.

Poznański Oddział Pan uczestniczy m.in. w organizowaniu Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Tygodnia Mózgu, konferencji Dwugłos Nauki (we współpracy z Wydziałem Teologicznym UAM), Letnie Spotkania z Nauką w Juracie.

mat.

Zobacz także: