Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Okręgi wyborcze, uchwały nazewnicze, zmiany w budżecie

Kolejny pracowity tydzień przed radnymi. We wtorek na LXIII sesji mają podjęć decyzję m.in. w sprawie nowych okręgów wyborczych i zmianach w tegorocznym budżecie miasta. Spotkają się te z na kilku komisjach merytorycznych.

Fot. M. Malinowski
Fot. M. Malinowski

Sesja rozpocznie się we wtorek 6 marca o godz. 9 w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. Do przegłosowania jest m.in. projekt uchwały w sprawie nowego podziału miasta na okręgi wyborcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Propozycja zakłada utworzenie 6 okręgów w miejsce dotychczasowych siedmiu. Dwa z okręgów mają być 5-mandatowe, a cztery 6-mandatowe. Liczba radnych Poznania zmniejszy się z 37 do 34, co wynika ze zmniejszania się liczby mieszkańców miasta.

Ponadto radni zdecydują o zmianach w budżecie Miasta na rok 2018. Zostaną również nazwane kolejne ulice i skwery oraz podjęta decyzja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu. Przyjęty ma być także roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu.

Posiedzenia Komisji RMP w dniach 5-7 marca. Wszystkie spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

5 marca (poniedziałek)

  • godz. 13 - Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego - Sala Malinowa (102)

Radni podejmą decyzję m.in. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury", czy też w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

  • godz. 16 - Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki - Sala Błękitna (106)

Przedstawione zostaną plany rozwojowe Miasta wobec kompleksu Chwiałka ze szczególnym uwzględnieniem lodowiska. Zaopiniowany ma być też projekt zmieniający uchwałę dotycząca stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

  • godz. 16.30 - Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój radnych nr 9

Komisja ma m.in. wyrazić opinię sprawie udzielenia wsparcia ze środków budżetu miasta na działalność Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka" oraz zająć się projektem zmieniającym uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

  • godz. 18 - Komisja Rewitalizacji - Sala Malinowa (102)

Tu podobnie jak na komisji budżetowej radni również maja podejmć decyzję w sprawie upoważnienia Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu dotyczącego rewaloryzacja płyty Starego Rynku.

6 i 7 marca (wtorek, środa)

  • godz. 8.30 - Komisja Polityki Przestrzennej- pokój radnych nr 9 (posiedzenie dwudniowe, część druga 7 marca o godz. 16 w Sali Białej)

We wtorek przed sesją radni zaopiniują zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast w środę wyrażą opinię na temat wniosku o wzniesienie Pomnika Żołnierzy Wyklętych i zaopiniują projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód w Poznaniu.

jh