Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Stare Miasto będzie mieć nowy plan

Radni chcą uchwalić jeden wspólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabytkowej części Starego Miasta objętej granicami Parku Kulturowego. Ma zaktualizować i ujednolicić zapisy na tym obszarze. Plany będzie mieć też nowy szpital na Grunwaldzie, os. Polan i tereny nadwarciańskie na wysokości Łazienek Rzecznych.

fot. Poznan Film Commission
fot. Poznan Film Commission

Obowiązujący miejscowy plan dla obszaru ścisłego centrum Starego Miasta z Starym Rynkiem i uliczkami ma już ponad 15 lat. W międzyczasie dokonano zmian punktowych w kilku miejscach uchwalając dla nich osobne plany, zmieniły się także przepisy ustawowe w wielu obszarach. Dodatkowo uchwała powołująca w tych granicach park kulturowy przewiduje ujednolicenie zapisów planistycznych. Dlatego Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła projekt uchwały o przystąpienie do sporządzenia planu dla tego obszaru. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej zaopiniowali go pozytywnie, jeśli uchwali go Rada Miasta rozpocznie się cała procedura planistyczna przewidziana prawem.

Radni zgodzili się również na przystąpienie do prac planistycznych dla terenu pod nowy Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny, który wybuduje Uniwersytet Medyczny przy ul. Grunwaldzkiej. Obecnie trwa dyskusja między władzami uczelni, a społecznikami na temat gęstości zabudowy, powierzchni terenów zielonych i miejsc parkingowych. Ustalenia między stronami mają być uwzględnione w projekcie szpitala i docelowo w planie.

Radni pozytywnie zaopiniowali także przystąpienie do sporządzenie planu dla Osiedla Polan. Zadaniem przyszłego planu ma być ochrona układu tego modernistycznego osiedla przed niekontrolowaną zabudową. Również pozytywną opinię uzyskała uchwała o uchwaleniu miejscowego plany dla dużego obszaru wzdłuż ul. Piastowskiej do rzeki Warty. Zapisy planu uwzględniają stan obecny tj. tereny zielone i ogródki działkowe. Sankcjonują też jedno z istniejących już dojść od ul Piastowskiej na wały przeciwpowodziowe, a także przewidują możliwość powstania w przyszłości kładki pieszo-rowerowej pomiędzy Wildą a Ratajami. Obiekt miałby powstać najprawdopodobniej za Łazienkami Rzecznymi idąc w kierunku Dębiny, nie ma w planie jednak żadnej konkretnej lokalizacji.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania