Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Sytuacja finansowa w POSUM

Statuty placówek opieki zdrowotnej prowadzonych przez miasto, a przede wszystkim sytuacja finansowa jednej z nich - POSUM-u, były głównymi tematami posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Zajmowano się również budżetem miasta i programami profilaktycznymi.

Fot. POSUM
Fot. POSUM

Przyjęto uchwałę mającą nadać statut Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych, Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej oraz Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei.

Przedstawiono także ocenę ekonomiczno-finansową oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017 POSUM-u. Z raportu wynika, że wszystkie zobowiązania płacone są w terminie, jednak POSUM nadal przynosi straty. Przedstawione prognozy zakładają, że nie zmieni się to w ciągu najbliższych kilku lat. Dyrektor POSUM, mówiąc o przyczynach pogorszenia się sytuacji finansowej, wymienił m.in. wzrost kosztów ubezpieczenia, wyższe wynagrodzenia dla personelu oraz fakt, że od 2012 roku umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia jest taka sama, a koszty rosną. Sprawozdanie finansowe zostało przez komisję przyjęte, jednak radni wstrzymali się od głosu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Pozytywną opinię wydano także w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania oraz przyjęto uchwałę w sprawie budżetu. W planowanych na przyszły rok inwestycjach znajduje się m.in. modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory. Na ten cel przeznaczono około 4 mln złotych.

Komisja przyjęła również Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakłada on trzy kierunki działań: pomoc uzależnionym, pomoc rodzinom i środowiskom oraz profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom. Finansowanie programu wyniesie około 7 mln złotych.

Pozytywnie zaopiniowane zostały także uchwały w sprawie kontynuowania programów profilaktyki zachorowań na grypę oraz profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem HPV. Pierwszy z programów obejmie osoby powyżej 60. roku życia, natomiast drugi skierowany jest do młodzieży powyżej 13. roku życia.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania