CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu jest jednostką budżetową Miasta Poznania, realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach której prowadzone są: Klub dla Rodzin Zastępczych, Klub Dobrych Rodziców oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.
Nasze zadania realizujemy w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 587/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 września 2015 r.

Klub dla Rodzin Zastępczych
Wspieramy rodziny zastępcze
Szkolimy kandydatów na rodziny zastępcze
Szukamy wolontariuszy

CWR "Swoboda" realizuje większą część zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie poznańskiego powiatu grodzkiego:
- przygotowanie osób do objęcia dzieci rodzinną pieczą zastępczą;
- specjalistyczne wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym wsparcie prawne;
- okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej i ocena rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
- wsparcie rodzin zastępczych z terenu: Jeżyc, Wildy i Starego Miasta pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym prosimy o kontakt pod numerem: 61 867 35 61 wew. 49 lub 29

Klub Dobrych Rodziców
Bezpłatne wsparcie dla rodzin biologicznych
Wzmacniamy kompetencje wychowawcze
Pomagamy odbudować więzi w rodzinie
Radzimy jak zażegnać kryzys w domu

Działania Klubu Dobrych Rodziców kierowane są do rodziców biologicznych, którzy mają trudności w opiece nad dziećmi oraz rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. KDR zapewnia profesjonalne i interdyscyplinarne wsparcie w zakresie podnoszenia ich kompetencji wychowawczych i społecznych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Spotkania ze specjalistami można umawiać pod numerem: 61 867 35 61 wew. 52 lub 33

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
W Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" znajduje się 28 miejsc dla dzieci, których rodziny są w kryzysie. Dbamy o prawidłowy rozwój naszych mieszkańców i przygotowanie ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Staramy się, aby pobyt u nas był jak najkrótszy, aby rodzina mogła pokonać trudności i ponownie się zintegrować. Jeżeli jest to jednak niemożliwe, wtedy szukamy dla naszych dzieci innych form opieki, najbardziej zbliżonych do rodzinnej. Jest też z nami wiele wspaniałych osób wspierających nas organizacyjnie z ramienia Miasta Poznania oraz liczna grupa wolontariuszy i sponsorów.

Konto dla naszych Darczyńców:

PKO BP
Nr. rachunku: 09 1020 4027 0000 1502 1499 8357