Inne usługi wsparcia oferowane przez Miasto Poznań

Miasto Poznań świadczy wiele typów usług w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej. Jedną z nich jest opieka nad dziećmi świadczona w miejskich Domach Dziecka

  • Dom Dziecka nr 2,  
  • Dom Dziecka nr 3,

Oprócz tego Miasto Poznań wspiera rodzinne domy dziecka i inne formy pomocy dzieciom, których sytuacja nie pozwala oczekiwać pełnego wsparcia ze strony rodzin biologicznych. Szczegółowe informacje znaleźć można w


Podstawową formą wsparcia dla dzieci jest pomoc udzielana rodzinom. Takie usługi wsparcia świadczą różne miejskie instytucje obsługiwane przez CUW:

  • Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Klub,
  • Centrum Wspierania Rodzin Swoboda,
  • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny DOA,

Nie tylko placówki obsługiwane przez CUW oferują wspierane z budżetu Miasta Poznania usługi pomocy dla rodzin. Należy do nich także Centrum Inicjatyw Rodzinnych CIR, działające w strukturze Poznańskiego Centrum Świadczeń.


Ponieważ zdarza się, że Poznaniacy lub osoby zamieszkujące Poznań znajdują się czasami w różnych sytuacjach kryzysowych, samorząd Miasta Poznania utworzył instytucje wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy na wypadek zaictnienia takich sytuacji. Do instytucji tych należą między innymi placówki obsługiwane przez CUW:

  • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej MCIK,
  • Ośrodek dla bezdomnych,

Osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych znaleźć wsparcie i pomoc mogą także w następujących organizacjach:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej