Czasowe odebranie zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej wydaje decyzje w imieniu Prezydenta Miasta Poznania
o czasowym odebraniu zwierząt domowych.
Czyni to na wniosek Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona zwierząt.
Informację taką przesłać należy do Prezydenta Miasta Poznania za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej:

WGK
ul. 3 Maja 46,
61-728 Poznań
telefon: 61 878 55 41
faks: 61 878 58 31
email: gk@um.poznan.pl

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiaca od zawiadomienia stron
o wszczęciu postępowania.
W przypadku konieczności czasowego odebrania zwierzęcia gospodarskiego decyzje wydaje Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.