Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba MKRPA w Poznaniu:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. 3 Maja 46, 61-729 Poznań,

Informacje

 • dla mieszkańców Starego Miasta tel. 61 878 59 85,
 • dla mieszkańców Nowego Miasta i Grunwaldu tel. 61 878 58 63,
 • dla mieszkanców Jeżyc i Wildy tel. 61 878 58 60,

Zadania MKRPA:

 • motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego w placówkach terapii uzależnień;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;
 • współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
 • wniesienie do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Działania MKRPA:

 • Komisja działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Obszarem działania Komisji jest tylko i wyłącznie miasto Poznań;
 • Komisja podejmuje działania motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione od alkoholu oraz działania kontrolujące zasady sprzedaży napojów alkoholowych i lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej