MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powoływana jest przez Prezydenta Miasta Poznania a w jej skład wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do zadań Komisji należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu, a także:

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Poznania w sprawie usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 • udział członków Komisji w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w grupach roboczych,
 • inicjowanie i podejmowanie działań wobec osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe w zakresie przeciwdziałania i ochrony przed przemocą
  w rodzinie, w tym związanych z wypełnieniem druku Niebieskiej Karty,
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie na terenie miasta Poznania akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych
 • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej podczas kampanii społecznych i innych środowiskowych form promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień,
 • prowadzenie interwencji w związku z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • współpraca z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania, organizacjami pozarządowymi, grupami samopomocowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Programu.

KONTAKT:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

Tel. 61 878 58 63, 61 878 58 60

Przewodnicząca: Joanna Olenderek (Joanna_olenderek@um.poznan.pl, tel: 61 878 16 70).

Zobacz także:

Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/325-2019-p,NT001573D2/)

Załączniki