Mobilny punkt pomocy medycznej

Fundacja Signum Caritatis przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej wdraża na terenie Miasta Poznania pilotażowy projekt pt.: "Mobilny punkt pomocy medycznej". Celem projektu jest utworzenie mobilnego punktu pomocy i doradztwa medycznego. Potencjalni pacjenci są przyjmowani w ambulansie medycznym przez wykwalifikowaną kadrę medyczną - lekarza i pielęgniarkę.

Punkt pomocy świadczy swoje usługi średnio 7 godzin tygodniowo, w okresie od 22 czerwca do końca października 2017 r. Miejsca postoju ambulansu są ustalane na bieżąco, z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem.

Projekt "Mobilny punkt pomocy medycznej" jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków. Pomoc skierowana jest szczególnie do osób bezdomnych, ale także seniorów. 

W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej. Dotychczas w trakcie 8 dyżurów z pomocy punktu skorzystało ok. 140 osób.

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty.

Informacje na temat miejsc stacjonowania mobilnego punktu, jak również zakresu jego działalności można uzyskać w siedzibie Fundacji Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod adresem: nowak@signumcaritatis.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67, 61 835 68 50.

Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.