Międzynarodowa Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

O programie Zdrowe Miasta WHO

Światowa Organizacja Zdrowia w 1988 roku wprowadziła Program Zdrowe Miasta, w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich".

Do Polski Program Zdrowych Miast trafił na początku lat 90-tych. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Dwa lata później Sieć przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993 r.

Zdrowe Miasto to nie honorowy tytuł, ale cel wspólnych działań na rzecz poprawy zdrowia i warunków życia mieszkańców.

Zdrowe Miasto to takie, które uwzględnia zdrowie w procesie podejmowania decyzji w różnych sektorach życia, a także - świadome swoich problemów - dąży do ich rozwiązania.

Możliwość istnienia Miasta Poznania w sieci WHO pozwala nam na wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w wielu dziedzinach życia społeczeństwa - w oparciu o możliwość porównywania osiąganych wskaźników zdrowotnych z innymi miastami europejskimi. Głównym założeniem WHO jest dążenie do utrzymania zasady równości w zdrowiu całego społeczeństwa i stałego rozwoju w tym zakresie.


Poznań w sieci Zdrowych Miast WHO

Poznań, jako jedno z pierwszych polskich miast, przystąpił do Projektu Zdrowe Miasta w 1993 roku i rozpoczął w ten sposób realizację jego II Fazy. Efektem udziału Poznania w tej Fazie była popularyzacja i konkretne działania o charakterze programowym, w ramach szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców naszego miasta.

Względy organizacyjne przeszkodziły Poznaniowi przystąpić do III Fazy Projektu, która trwała od 1998 do 2002. Mimo nieobecności w sieci Poznań popularyzował i wdrażał konkretne działania o charakterze programowym.

Od maja 2005 roku Miasto Poznań należało do IV fazy Projektu Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia, która przypadała na lata 2004 - 2008. W związku z przynależnością do IV Fazy Poznań był zobowiązany realizować jej kluczowe zagadnienia tj.: uwzględniać aspekty zdrowotne w planowaniu przestrzennym, oceniać zdrowotne skutki różnych działań realizowanych w mieście, zwracać uwagę na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia (ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem otyłości) oraz zdrowe starzenie.

IV Faza zwracała szczególną uwagę na równość wszystkich ludzi, dobrobyt oraz zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo.

Realizując założenia IV Fazy Projektu Zdrowe Miasta, Poznań uczestniczył w dwóch projektach unijnych: HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych w regionie Morza Bałtyckiego - w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III B oraz "SHAPE UP - Zdrowa sylwetka: Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w społecznościach lokalnych".


V Faza Projektu Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Miasto Poznań zostało przyjęte do V Fazy Projektu Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 4 września 2009 roku. V Faza Projektu przewidziana jest na lata 2009-2013.

Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do V Fazy Projektu Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).


Tematy kluczowe V Fazy Projektu Zdrowe Miasta WHO

Tematem przewodnim Etapu V jest zdrowie i równość w dostępie do niego we wszystkich politykach lokalnych. Akcentowanie zdrowia we wszystkich politykach opiera się na założeniu, iż zdrowie ludności nie jest jedynie wypadkową działań podejmowanych w sektorze zdrowia, ale jest ono w dużej mierze determinowane przez polityki i działania podejmowane na szerszej arenie.

Temat 1

Środowisko opiekuńcze i wspierające

Zdrowe miasto powinno przede wszystkim być miastem dla wszystkich mieszkańców - przestrzenią unikającą wykluczenia, wspierającą, wrażliwą i reagującą na ich różnorodne potrzeby i oczekiwania.

Ważne kwestie:

 • Lepsze warunki dla wszystkich dzieci
 • Miasta przyjazne dla seniorów
 • Migranci oraz inkluzja społeczna
 • Aktywne obywatelstwo
 • Zdrowie i usługi społeczne
 • Kompetencje zdrowotne

Temat 2

Zdrowy styl życia

Zdrowe miasto zapewnia warunki i możliwości wspierania zdrowego trybu życia.

Ważne kwestie:

 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Lokalne systemy zdrowotne
 • Miasta wolne od nikotyny
 • Alkohol i narkotyki
 • Aktywny tryb życia
 • Zdrowa żywność i dieta
 • Przemoc i obrażenia
 • Zdrowe otoczenie
 • Dobre samopoczucie i szczęście

Temat 3

Zdrowe środowisko miejskie

Zdrowe miasto to dostępne dla wszystkich mieszkańców środowisko, które wspiera zdrowie, rekreacje oraz dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, interakcje społeczne, łatwą mobilność, poczucie dumy oraz tożsamości kulturowej.

Ważne kwestie:

 • Zdrowe planowanie przestrzenne w miastach
 • Mieszkalnictwo i rewitalizacja
 • Zdrowy transport
 • Zmiana klimatu i sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym
 • Bezpieczeństwo
 • Narażenie na hałas i zanieczyszczenie
 • Zdrowe planowanie miejskie
 • Kreatywność oraz przyjazność dla mieszkańców

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej