Wysyłając SMS ze swoim numerem PESEL pod numer 4320 (opłata za połączenie naliczana jest według cennika operatora nadawcy SMS) możesz uzyskać informację o miejscu głosowania.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wysyłając SMS na numer 4320 wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań - swoich danych osobowych w zakresie numer PESEL i numeru telefonu w celu ustalenia miejsca głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą usunięte.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi SMS w celu ustalenia miejsca głosowania
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
8. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

UWAGA: Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych (nr PESEL i numeru telefonu) w ww. celu nie wysyłaj SMS-a.