Miliony na remonty zabytkowych szkół

Ponad 4,3 mln zł - tyle pieniędzy zaplanowało w tym roku miasto na remont szkół i przedszkoli, które mieszczą się w zabytkowych budynkach. Dodatkowe 1,3 mln zł  dołoży Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Remonty czekają m.in. III LO, Szkołę Podstawową nr 25 i Szkołę Podstawową nr 36.

Szkoła Podstawowa nr 36 doczekała się remontu elewacji
Szkoła Podstawowa nr 36 doczekała się remontu elewacji

Od 2015 roku na modernizacje i remonty w zabytkowych szkołach i przedszkolach Poznań przeznaczył ponad 21,6 mln zł.

- To rekordowa kwota - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Ale pieniądze wydane na remonty zabytkowych szkół to podwójna inwestycja. Nie tylko inwestujemy w bazę oświatową, ale także w dziedzictwo kulturowe i wizerunek miasta. Przywracamy też dzięki nim atrakcyjność szkół śródmiejskich, które przez lata były często zaniedbywane i wymagają dodatkowych nakładów.

W mieście działa 15 szkół i placówek oświatowych w obiektach zabytkowych. Kolejne 55 mieści się w budynkach znajdujących się w strefie objętej ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. Miasto chce zachować zarówno funkcje użytkowe zabytkowych szkół, jak i ich wartości architektoniczne. Dlatego systematycznie je remontuje. Rewitalizacją objęte są nie tylko budynki i obiekty szkolne, ale również należące do nich tereny. W wielu przypadkach w miejscach dotychczas zdegradowanych lub nieużytkowanych powstają nowe elementy. Budowane są nowe boiska szkolne, powstają nowe place gier i zabaw oraz tereny rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

- Bardzo mnie cieszy, że miasto ponosi olbrzymie i coraz większe nakłady na remonty zabytkowych szkół i przedszkoli - przyznaje Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. - Za te pieniądze dużo można było dużo zrobić, ale na tym nie poprzestajemy. Będziemy kontynuować remonty, wkrótce czeka nas kompleksowa modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego.

Ruszyły też przygotowania do renowacji części elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Prace zaplanowano na dwa lata - mają kosztować 1,4 mln zł. Do tej pory na renowację szkoły miasto wydało ponad 3,4 mln zł. Zmodernizowano dachy we wszystkich budynkach, przeprowadzono też prace konserwatorsko-restauratorskie portalu i drzwi wejściowych do budynku szkoły. Zmodernizowano zabytkową wieżę zegarową i wykonano nowe schody prowadzące na taras widokowy. Zrewitalizowano zewnętrzny dziedziniec szkolny, przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej. Aktualnie prowadzone są prace rekonstrukcyjne elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i podokienników.

- Jako były uczeń tej szkoły cieszę się podwójnie - mówi Łukasz Mikuła, radny miejski. - Po pierwsze dlatego, że SP nr 36 jest bliska mojemu sercu, a po drugie dlatego, że udało nam się stworzyć i konsekwentnie realizować program modernizacji zabytkowych szkół. Co roku odnawiane są kolejne. Szkoły w śródmieściu są niezwykle ważne, mają wyjątkowe walory architektoniczne i historyczne, są symbolami swoich dzielnic.

- Nie ma roku bez dużego remontu - podkreśla Katarzyna Czyż, dyrektor SP 36. - Ostatnie 3 lata to bardzo silny zastrzyk finansowy ze strony miasta. Dzięki niemu budynek został przystosowany do współczesnych wymogów przeciwpożarowych.

Dodatkowe pieniądze z Biura Konserwatora Zabytków

W tym roku remonty czekają też m.in. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu - ruszyły przygotowania do drugiego etapu modernizacji budynków szkoły, na który miasto przeznaczy 6 mln zł. Za te pieniądze zmodernizowane zostaną dachy, pomieszczenia dydaktyczne, a budynek zostanie dostosowany do wymagań przeciwpożarowych. Od 2015 roku na remonty w III LO przeznaczono niemal 5,4 mln zł. Wzmocniono ściany i fundamenty budynku, zmodernizowano aulę, wymieniono stolarkę okienną.

Duży remont czeka też Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - dawniej "Dzieciniec pod Słońcem" - pierwszy stworzony w Poznaniu ogród jordanowski. Zostanie tam wykonana rewitalizacja elewacji budynków, kompleksowa modernizacja dachów oraz wszystkich pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi. Ponadto zaplanowano odnowienie terenów zielonych wraz z rewitalizacją zabytkowej fontanny i wymianą ogrodzenia. Powstanie również nowy plac zabaw. Na realizację projektu przeznaczona jest kwota 15 270 521 zł.

Na modernizację czeka również Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 przy ul. Działyńskich 4/5. W budynku szkoły systematycznie prowadzone są prace modernizacyjne. W  ostatnich latach wykonano częściową wymianę stolarki okiennej, zmodernizowano częściowo instalację centralnego ogrzewania. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie na modernizację szkoły - całkowita wartość projektu wynosi 5,7 mln zł. W latach 2019-2020 wykonane będą roboty budowlane związane m.in. z usunięciem zawilgocenia, wzmocnieniem konstrukcji murów czy renowacją elewacji budynku.

Remont czeka też Szkołę Podstawową nr 25 przy ulicy Prądzyńskiego 53. W tym roku - dzięki kwocie 600 tys. zł ze środków Biura Konserwatora Zabytków - zostanie częściowo zmodernizowana elewacja jednego z budynków. Do tej pory wyremontowano dachy wszystkich budynków, zabytkowe wieżyczki i zegar. Odnowiono salę sportową, korytarze, część sal dydaktycznych. Wymieniono w całości stolarkę okienną. Zagospodarowano dziedziniec szkolny, przy którym powstał integracyjny plac zabaw. Zlikwidowano też kotłownię gazową i podłączono placówkę do miejskiej sieci cieplnej.

- Działania dotyczące remontów zabytkowych obiektów szkolnych są częścią większego planu polegającego na rewitalizacji śródmieścia - mówi Andrzej Rataj, radny miejski. - Zależy nam na tym, by przyciągnąć tu nowych mieszkańców. Dobra infrastruktura ma w tym pomóc.

Modernizacja elewacji budynku rozpocznie się również w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Bukowskiej 16. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zapisano na to zadanie kwotę  3,0 mln. Do tej pory w szkole zmodernizowano kompleksowo dach budynku i salę gimnastyczną. Przywrócono dawny wygląd ścian wewnętrznych oraz odrestaurowano stolarkę drzwiową. Przeprowadzono też szereg prac w budynku głównym szkoły. Wymieniono stolarkę okienną, odrestaurowano aulę i drzwi wejściowe do niej.

Zespół Szkół Handlowych przy ul. Śniadeckich 54/58 również będzie miał częściowo zmodernizowaną elewację - dzięki kwocie 350 tys. zł ze środków Biura Konserwatora Zabytków. Do tej pory w kompleksie odrestaurowano schody wejściowe do budynku szkoły. Od kilku lat systematycznie prowadzona jest wymiana stolarki okiennej.

Również Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 czeka kontynuacja modernizacji elewacji ze środków Biura Konserwatora Zabytków na kwotę 350 000 zł. Do tej pory obiekt poddany był wielu pracom remontowo-modernizacyjnym. Wykonano kompleksową modernizację dachu wraz z  więźbą dachową, ułożono nową dachówkę, wymieniono opierzenia. Kompleksowo wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano salę gimnastyczną. Ważnym remontem była wymiana starej posadzki w podcieniach. W 2016 roku renowacji poddano elewację od strony ul. Garbary i ul. Estkowskiego.

Kompleksowe remonty

Do tej pory ponad 4 mln zł miasto przeznaczyło na Liceum Ogólnokształcące nr  VIII oraz Poznańską Szkołę Chóralną. Zmodernizowano budynki VIII LO, zrewitalizowano również wewnętrzny dziedziniec oraz elewację Poznańskiej Szkoły Chóralnej.

W Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Berwińskiego 2/4 odrestaurowany został balkon znajdujący się nad wejściem do budynku od strony dziedzińca szkolnego. Od kilku lat systematycznie prowadzona jest wymiana stolarki okiennej. Zmodernizowano nawierzchnię dziedzińca szkolnego. W 2017 roku za 1 mln zł zmodernizowano kompleksowo dach.

W Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych oraz Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 - wymieniono w całości stolarkę okienną we wszystkich budynkach szkoły.  Prowadzone są systematycznie remonty bieżące i konserwacje związane z utrzymaniem obiektu w należytym stanie technicznym. Aktualnie zakończono program kompleksowej wymiany stolarki okiennej we wszystkich budynkach szkoły. Zmodernizowano nieużytkowany teren przy ulicy Jarochowskiego, na którym zlokalizowano kompleks sportowy z zespołem boisk.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 92 przy ulicy Słowackiego 58/60 od kilku lat systematycznie prowadzona jest wymiana stolarki okiennej. Zmodernizowano w całości dach. W roku 2016 przeprowadzono częściowy remont dachu w budynku D.

W Szkole Podstawowej nr 42 (Przedszkole nr 115) przy ulicy Różanej 1/3 kompleksowo zmodernizowano dach, więźbę dachową oraz ułożono nową dachówkę. Od kilku lat systematycznie prowadzona jest wymiana stolarki. W ostatnich latach odnowiono część sal dydaktycznych. W 2017 roku opracowano dokumentacje projektową na  renowację elewacji budynku szkoły.

Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących przy ulicy Bydgoskiej 4a - w budynkach szkoły prowadzone są systematycznie remonty bieżące i konserwacje. Wykonano remont kominów, częściowo naprawiono dachy. Wykonano renowację sali gimnastycznej. Częściowo zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. W 2018 roku realizowany jest program modernizacji boisk sportowych.

Liceum Ogólnokształcące Marii Magdaleny - w budynku szkoły systematycznie prowadzone są prace modernizacyjne. Wymieniono w całości stolarkę okienną. Częściowo zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Wykonano również prace związane z częściowym osuszaniem ścian budynku wraz z izolacją fundamentów.

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu - dotychczas przeprowadzono częściowe remonty i modernizacje obejmujące: remont auli szkolnej, częściową wymianę stolarki okiennej, prowadzone są remonty sal dydaktycznych oraz korytarzy.

_______________________________________________________________________________

Lata 2015-2018 - remonty w zabytkowych obiektach oświatowych

1. Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prądzyńskiego 53              2 844 311 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Berwińskiego 2/4              1 201 760 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Słowackiego 54/56            3 344 741 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Garbary 82                      927 194 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Różana 1/3                      248 690 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 92 ul. Słowackiego 58/60            220 180 zł

7. Liceum Ogólnokształcące nr I ul. Bukowska 16               277 880 zł

8. Liceum Ogólnokształcące nr III ul. Strzelecka 10            5 299 311 zł

9. Zespól budynków przy ul. Cegielskiego 1                       4 093 774 zł

10. Liceum Ogólnokształcące Marii Magdaleny ul. Garbary 24  447 000 zł

11. Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych i MDK nr 3

ul. Wyspiańskiego 27/ul. Jarochowskiego 1                       438 449 zł

12. Zespół Szkół Handlowych ul. Śniadeckich 54/58           449 100 zł

13. Zespół Szkół Budowlanych ul. Rybaki 17                      185 000 zł

14. Zespół Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących    1 255 830 zł

 ul. Bydgoska 4a

15. Zespół Szkół Zawodowych nr 6 ul. Działyńskich 4/5          348 900 zł

 AW