NSA: plan zagospodarowania Jeziora Kierskiego jest dobry!

Poznań ma dobry plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w otoczeniu Jeziora Kierskiego - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

UMP 2015
UMP 2015

10 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną Miasta Poznania - uchylił niekorzystny wyrok sądu I instancji i ostatecznie oddalił zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno-zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - otoczenie Jeziora Kierskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego został przygotowany
i uchwalony przez Miasto Poznań dla zapewnienia skutecznej ochrony obszarów cennych przyrodniczo, a w tym ochronę ich walorów krajobrazowych. Blokuje on degradację tych miejsc i uniemożliwi niekontrolowaną zabudowę na terenach położonych wokół największego poznańskiego jeziora.

Plan dotyczy obszaru o powierzchni 688,3 ha, który wchodzi w skład, wyjątkowego w skali kraju, klinowo-pierścieniowego systemu zieleni. Ochrona tego klina jest kluczowa w kontekście całej struktury przyrodniczo-krajobrazowej miasta Poznania.

Zgodnie z polityką przestrzenną miasta, sposób zagospodarowania w klinie zieleni podporządkowano ochronie wartości i zasobów przyrodniczych, zachowując tym samym ciągłość oraz podbudowę biologiczną istniejących elementów systemu zieleni.

Maciej Wudarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej, podkreśla, że do wydania korzystnego wyroku przyczynili się mocno prawnicy z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którzy przed sądem przedstawili mocną argumentację w obronie tego planu zagospodarowania.  

MPU/Biuro prasowe