Poznań walczy z dopalaczami i używkami

Miasto Poznań realizuje liczne programy profilaktyczne, które mają ograniczyć lub wyeliminować problem sięgania po dopalacze, alkohol i inne używki. Ze wsparcia, które proponuje miasto, mogą korzystać zarówno dorośli, jak i młodzież.

Poznań walczy z używkami i dopalaczami, współpracując m.in. z organizacjami pozarządowymi czy policją
Poznań walczy z używkami i dopalaczami, współpracując m.in. z organizacjami pozarządowymi czy policją

Każdego roku opracowywany jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. Jego celem jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom - miasto przeznacza na to 15 mln zł rocznie. Te pieniądze rozdzielane są pomiędzy liczne miejskie instytucje oraz organizacje pozarządowe, które zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach realizowanych działań Miasto oferuje socjoterapię dla dzieci i młodzieży, programy dla osób bezdomnych, ale również wsparcie w procesie zdrowienia uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich. Uruchamiane są programy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej - głównie kobiet i dzieci. Z myślą o nich organizowany jest również program wypoczynku letniego oraz tworzona oferta wsparcia terapeutycznego. W mieście funkcjonuje całodobowy Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu, który pełni istotną rolę interwencyjną.

Prowadzone przez miasto programy wspierane są dodatkowo szkoleniami. Mogą z nich skorzystać zarówno osoby, które są zawodowo związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jak i najbliższe otoczenie osób uzależnionych - głównie rodzice dorastających dzieci.

Duży walor edukacyjny ma projekt "Poznań uzależniony od profilaktyki", który adresowany jest do poznańskich uczniów w wieku 13-19 lat. Ma on pokazać młodzieży, jak zablokować chęć eksperymentowania z alkoholem i ze środkami psychoaktywnymi. Wskazuje alternatywne sposoby odreagowania problemów i poszukiwania pozytywnych form rozrywki. Projekt składa się z kilku wzajemnie ze sobą powiązanych etapów i ma charakter interdyscyplinarny. Uczniowie mogą wziąć udział w spektaklu "Footlose" realizowanym w teatrze Muzycznym lub w spektaklu "Dopalacze. Siedem stopni donikąd" Teatru Kamienica z Warszawy. Edukacyjnym celom projektu służą spotkania z ekspertami, lekcje terapeutyczno-profilaktyczne, wychowawcze, ale również lekcje tańca. Projekt objął grupę 2700 uczniów.

Częścią działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym staje się realizowany przez Miasto od 2017 roku projekt BaltCityPrevention, którego głównym elementem jest wprowadzenie innowacyjnych metod interwencji i wykorzystanie e-narzędzia, by pomóc osobom zagrożonym uzależnieniem alkoholowym. Z programu będzie korzystać młodzież  w wieku 11 - 19 lat, a partnerami są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Na Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Poznań przeznacza ponad 3 miliony złotych. Program realizowany jest przy wsparciu szeregu instytucji miejskich. Corocznie odnawiany jest też program wczesnej interwencji adresowany do młodych osób używających substancji psychoaktywnych. Organizacje pozarządowe dbają o udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii  - prowadzą punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków. W mieście działa też punkt ukierunkowany na diagnostykę i konsultację HIV/AIDS. Częścią zadań organizacji pozarządowych jest również prowadzenie programu postterapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

WZiSS/AW