Walka z hałasem

W lipcu zaczął obowiązywać nowy program ochrony środowiska przed hałasem. To trzeci tego typu dokument, opracowany dla Poznania na przestrzeni ostatnich 10 lat. Na jego podstawie Miasto podejmie kolejne działania, których celem jest polepszenie klimatu akustycznego, a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców. Walka z hałasem w mieście to zadanie przewidziane na wiele lat.

Działania przeciwhałasowe obejmą m.in. ul. Naramowicką
Działania przeciwhałasowe obejmą m.in. ul. Naramowicką

Wdrażana obecnie trzecia edycja programu realizowana będzie do 2023 roku. Powstała ona w oparciu o opracowaną w ubiegłym roku mapę akustyczną. Przy konstruowaniu programu wzięto pod uwagę także działania i plany rozwojowe miasta, skargi mieszkańców na uciążliwości akustyczne, analizę efektywności dostępnych metod redukcji hałasu oraz możliwości miejskich finansów. Zawarte w programie działania mają służyć poprawie warunków akustycznych dla możliwie największej liczby mieszkańców, a ich realizacja odbywać się będzie w perspektywie krótko- (do 2023 r.), średnio- (2023-2028 r.) i długoterminowej (po 2028 r.).

Jakie działania będą realizowane?

W przypadku hałasu drogowego zaplanowano ograniczenie prędkości pojazdów (w tym w ramach strefy tempo 30), obostrzenie niektórych obecnych ograniczeń prędkości, wymianę nawierzchni jezdni na cichą oraz zmianę organizacji ruchu (nowe ulice, budowa rond, wprowadzenie rozwiązań typu woonerf - czyli przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, deptaku i miejsca spotkań mieszkańców). Działania te realizowane będą w 55 obszarach na terenie Poznaniu. Wśród nich znajdują się inwestycje oczekiwane przez poznaniaków, tj. budowa ulicy Nowej Naramowickiej, modernizacja nawierzchni ul. 28 Czerwca 1956 r. (od skrzyżowania ulic Górna Wilda i Wierzbięcice do ul. Krzyżowej) czy wprowadzenie obszaru typu woonerf na ul. Św. Marcin (pomiędzy ul. Ratajczaka i pl. Wiosny Ludów). Za wykonanie zadania odpowiedzialny jest zarządca dróg lub inna jednostka wskazana do realizacji inwestycji w imieniu Miasta (m.in. PIM, ZTM, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP).

Działania dotyczące redukcji hałasu kolejowego obejmą 6 obszarów. Polegać będą na realizacji bieżących robót utrzymaniowo-naprawczych, tj. szlifowanie szyn oraz prace konserwacyjne. W perspektywie krótko- i średniookresowej zaproponowano też większe przedsięwzięcia uwzględniające modernizację linii kolejowej nr 351 w rejonie Ogrodu Botanicznego i jeziora Rusałka oraz ulic Słupskiej i Kierskiej, a także budowę ekranów akustycznych i montaż tłumików torowych dla linii kolejowej nr 272 (odcinek od ul. Starołęckiej do granic miasta) oraz węzła kolejowego w okolicach ulic 28 czerwca 1959 r. i Opolskiej.

Dla 8 odcinków torowisk tramwajowych o łącznej długości ponad 6,3 km przewidziano bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze wraz z cyklicznym szlifowaniem główki szyn - minimum raz na rok, a także reprofilację szyn - raz na trzy lata. Zalecono też realizację dodatkowych działań zmniejszających emisję hałasu do środowiska, m.in. stosowanie torów bezstykowych ze sprężystym mocowaniem szyn do podkładów czy wykorzystanie mat podtorowych. Niezależnie od programu ochrony środowiska przed hałasem, Miasto systematycznie modernizuje tabor komunikacji miejskiej oraz dąży do wybudowania nowoczesnych tras tramwajowych (m.in. na Naramowice oraz od Ronda Żegrze do pętli "Falista"), pozwalających na lepsze skomunikowanie rozwijających się części miasta z centrum.

Program ochrony przed hałasem dla Miasta Poznania to dokument strategiczny, stworzony na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Zawiera zestaw skutecznych działań naprawczych podejmowanych w 5-letnich cyklach. Celem programu jest obniżenie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnej na terenach wymagających ochrony akustycznej (zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa, miejsca stałego pobytu dzieci i młodzieży, sąsiedztwo domów opieki społecznej, szpitali i gospodarstw rolnych oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).

Więcej informacji na ten temat:

http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-akustyczna-2017,p,11105,40435.html

WOŚ/AJ