Zniżki dla seniorów i polityka mieszkaniowa na sesji

Polityka mieszkaniowa oraz miejskie plany zagospodarowania przestrzennego zdominowały ostatnią sesję rady miasta. Radni uchwalili też Złotą Kartę Seniora, nie udało się natomiast przeprowadzić głosowania ws. dofinansowania do miejsc w żłobkach niepublicznych.

LVIII Sesja Rady Miasta Poznania
LVIII Sesja Rady Miasta Poznania

Dokument Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na latach 2017-2027 po szczegółowych badaniach i długiej dyskusji ze specjalistami, mieszkańcami, radnymi i organizacjami pozarządowymi został przygotowany i przedstawiony radnym na sesji Rady Miasta Poznania 5 grudnia. Dokument wśród swoich celów przewiduje poprawę dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o najniższych dochodach. Poprawę jakości zamieszkania w lokalach komunalnych. Następnie zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca zamieszkania dla osób o średnich i wyższych dochodach. Wreszcie celem jest precyzyjna identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. Rada Miasta przyjęła ten program, radni znowelizowali także kryteria przydzielania mieszkań komunalnych. Wprowadzone rok temu nowe zasady wymagają korekt w niektórych miejscach m.in. w zasadach punktacji na liście osób oczekujących na lokal komunalny.

Będzie miejscowy plan dla terenu TKKF

Radni zadecydowali o przystąpieniu przez miasto do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Mieszka I i Winogradami. Obecnie swój ośrodek sportowy w użytkowaniu wieczystym od miasta ma tam Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Władze towarzystwa chcą sprzedać jego część po to, by uzyskać środki na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w innej części kompleksu. TKKF wystąpiło już o ustalenie warunków zabudowy dla kilku bloków. - To teren klina zieleni, sporządzenie miejscowego planu ma uchronić ten teren przed zabudową niezgodną ze studium zagospodarowania przestrzennego - poinformowała Elżbieta Janus, dyrektor MPU prezentując projekt wywołania planu dla tego rejonu.

Nie będzie hali sportowej przy rondzie Żegrze

Problematyczny okazał się plan miejscowy dla os. Armii Krajowej.  Przygotowany projekt planu przewidywał możliwość postawienia hali sportowej od strony ronda Żegrze. Protestują jednak mieszkańcy osiedla oraz Rada Osiedla Rataje, która chce obiekt sportowy, ale nie w tym miejscu tylko np. na trenie po dawnej fabryce domów.  Rada ostatecznie przychyliła się do wniosku który prezentował radny Adama Pawlik, wykluczającego możliwość powstania obiektu sportowego przy rondzie Żegrze. W konsekwencji projekt planu został wycofany i będzie przedstawiony ponownie z uwzględnieniem tej zmiany.

Uchwalono natomiast miejscowy plan dla szkoły przy ul. Taczanowskiego, by zabezpieczyć ten obszar przed zabudową inną niż oświatowa, plan dla ul. Nałęczowskiej oraz plan dla części południowej Os. Batorego.

Poznańska Złota Karta zapewni zniżki seniorom

Radni zgodnie przyjęli też uchwałę wprowadzającą kartę seniora. "Poznańska Złota Karta" to kontynuacja kompleksowej polityki senioralnej Poznania. Mogą z niej skorzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają w Poznaniu i tu się rozliczają z podatku. Karta wydawana jest bezterminowo i pozwala starszym osobom korzystać z dodatkowych zniżek proponowanych przez instytucje  (np muzea, teatry, miejskie obiekty sportowe), firmy czy sklepy. By ją dostać, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Karta ma aktywizować seniorów i zwiększyć ich udział w życiu miasta.

Miasto dofinansuje wymianę pieców

Miasto chce kontynuować program dopłaty do wymiany pieców grzewczych na źródła ciepła bardziej ekologiczne. Radni przyjęli uchwałę umożliwiającą takie wsparcie. Do tej pory dofinansowywano to w ramach programu KAWKA, który finansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ten program się kończy, ale miasto będzie kontynuować go ze swoich środków, w szerszym charakterze i na obszarze całego miasta.

Nie podjęto natomiast uchwały, która ustanawia dotację na dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych, które to żłobki utracą miejską dotację od 1 stycznia. Powodem było celowe zerwanie kworum przez radnych PiS i radną PRO Joannę Frankiewicz. Ta grupa radnych domaga się w ten sposób wprowadzenia bonu wychowawczego na wszystkie formy opieki nad dziećmi do lat 3, a nie tylko dofinansowania miejsca w żłobkach. Sesję przerwano i będzie dokończona w najbliższych dniach.  

Jan Gładysiak/biuletyn.poznan.pl

Alicja Wesołowska/biuro prasowe