WCWI SPRZEDAJE NIERUCHOMOŚĆ PRZY STACJI ROZRZĄDOWEJ FRANOWO

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka 16/4 48941 m2 (4,8941 ha), działka 38/5 49939 m2 (4,9939 ha) zlokalizowanej na Obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się w Poznaniu w obrębie Żegrza.

WCWI
WCWI

Uzgodniono szczegółowe warunki z gestorami sieci. Stanowią one załącznik do memorandum informacyjnego dostępnego pod adresem:

http://wcwi.com.pl/pl/oferta.html

Dział III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie wykazują żądnych obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość leży na obszarze objętym obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XL/419/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 08 lipca 2008 roku.Oznaczona jest symbolem 3P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Dla Nieruchomości pozyskano decyzję nr 2632/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 15.12.2016 roku.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp.  z o.o. zaznacza, iż  koszt wybudowania  wskazanej w ZRID drogi pozostaje po stronie oferenta - inwestora nabywającego nieruchomość.

Cena wywoławcza Nieruchomości została określona na kwotę 21.200.000 złotych netto plus należny podatek VAT. W tej cenie uwzględniono dokumentację projektową dotyczącą drogi dla Nieruchomości.

Szczegóły dot. zgłoszenia się do przetargu w załączniku.

Załączniki