Wsparcie dla inwestorów

Miasto Poznań oferuje wsparcie dla inwestorów lokujących inwestycje w Poznaniu.

Biuro Obsługi Inwestorów podejmuje działania stymulujące aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujące i promujące Poznań jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, bezpośrednio wspiera obsługę i świadczy pomoc dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Poznaniu              i aglomeracji poznańskiej oraz kreuje pozytywny wizerunek Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i za granicą.

Zgodnie ze Strategią pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów nakierowane są przede wszystkim na inwestorów z branż priorytetowych, a w szczególności sektora nowoczesnych usług, badań i rozwoju oraz produkcji zaawansowanej technologicznie.

Ponadto zadaniem Biura jest też promocja ofert nieruchomości miejskich przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

* Wsparcie Biura Obsługi Inwestorów:

  • udostępnienie informacji i danych potrzebnych inwestorowi
  • organizacja wizyt inwestora w Poznaniu
  • organizacja spotkań z Prezydentem, przedstawicielami różnych urzędów w Poznaniu, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej na terenie Miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej,
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Poznaniu - agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.

* Indywidualna obsługa kluczowych projektów, wyznaczenie tzw. "pilota inwestycyjnego" - pracownika oddelegowanego do obsługi danego projektu inwestycyjnego, pomoc w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów - pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta Poznania, pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym.

* Wsparcie w zakresie poszukiwania pracowników:

  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier prowadzonymi przez uczelnie,
  • wsparcie współpracy inwestora z uczelniami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora,
  • bezpłatna pomoc Powiatowego Urzędu Pracy.

* Wsparcie inwestora w znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej.

* Współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Poznaniu.

* Współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu - pomoc w zakresie załatwiania spraw na terenie miasta - w zależności od potrzeb inwestora.

* Poszukiwanie nowych form pomocy dla inwestorów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej