{"date":"wtorek, 24.04.2018","routes":[{"name":"89","variants":[{"headsign":"Starołęka","services":[{"service_id":"1","when":"wtorek","departures":[{"trip_id":"1_29503978","hours":"18","trip_desc":"+","minutes":"42"},{"trip_id":"1_29503979","hours":"19","trip_desc":"+","minutes":"22"},{"trip_id":"1_29503980","hours":"20","trip_desc":"+","minutes":"02"},{"trip_id":"1_29503981","hours":"20","trip_desc":"+","minutes":"42"},{"trip_id":"1_29503982","hours":"21","trip_desc":"+","minutes":"22"},{"trip_id":"1_29503983","hours":"22","trip_desc":"+","minutes":"07"},{"trip_id":"1_29503984","hours":"22","trip_desc":"+","minutes":"45"},{"trip_id":"1_29503985","hours":"23","trip_desc":"+","minutes":"15"},{"trip_id":"1_29503954","hours":"5","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29503955","hours":"5","trip_desc":"+","minutes":"38"},{"trip_id":"1_29503956","hours":"6","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29503957","hours":"6","trip_desc":"+","minutes":"38"},{"trip_id":"1_29503958","hours":"7","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29504788","hours":"7","trip_desc":"+","minutes":"49"},{"trip_id":"1_29503960","hours":"8","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29503961","hours":"8","trip_desc":"+","minutes":"38"},{"trip_id":"1_29503962","hours":"9","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29503963","hours":"9","trip_desc":"+","minutes":"42"},{"trip_id":"1_29503964","hours":"10","trip_desc":"+","minutes":"22"},{"trip_id":"1_29503965","hours":"11","trip_desc":"+","minutes":"02"},{"trip_id":"1_29503966","hours":"11","trip_desc":"+","minutes":"42"},{"trip_id":"1_29503967","hours":"12","trip_desc":"+","minutes":"22"},{"trip_id":"1_29503968","hours":"13","trip_desc":"+","minutes":"02"},{"trip_id":"1_29503969","hours":"13","trip_desc":"+","minutes":"42"},{"trip_id":"1_29503970","hours":"14","trip_desc":"+","minutes":"22"},{"trip_id":"1_29503971","hours":"15","trip_desc":"+","minutes":"06"},{"trip_id":"1_29503972","hours":"15","trip_desc":"+","minutes":"38"},{"trip_id":"1_29503973","hours":"16","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29503974","hours":"16","trip_desc":"+","minutes":"38"},{"trip_id":"1_29503975","hours":"17","trip_desc":"+","minutes":"08"},{"trip_id":"1_29503976","hours":"17","trip_desc":"+","minutes":"38"},{"trip_id":"1_29503977","hours":"18","trip_desc":"+","minutes":"08"}]}]}]}],"stop":"STAS01","time":"18:41"}