Ogłoszenie o otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej dot. budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej

Uprzejmie informujemy o otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej w przedmiocie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska - Uzarzewo - droga ekspresowa S5.

Rozprawa administracyjna odbędzie się w czwartek, 20 września 2018 r. o godzinie 17.00 w Auli Krygowskiego, w budynku Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na ul. B. Krygowskiego 10 w Poznaniu.

Organizatorem rozprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, który na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Miasto Poznań występuje na spotkaniu w charakterze strony procesu, zabezpieczającej interesy mieszkańców i wspiera RDOŚ w zakresie organizacji spotkania, zapewniając warunki do jak najszerszego udziału strony społecznej w rozprawie.

Tryb otwartej dla społeczeńtswa rozprawy odbywa się na podstawie art. 91 § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust.1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Więcej informacji na temat przedmiotu rozprawy znajdą Państwo na internetowych stronach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, odpowiedzialnych za powyższe przedsięwzięcie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej