Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na os. Św. Łazarz

Uspokojenie ruchu i wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowana na terenie Łazarza było tematem konsultacji społecznych, które zakończyły się 31 stycznia 2018 roku. Opiniowanie spotkało się z rekordowym zainteresowaniem mieszkańców i przyczyniło się do rozpoczęcia debaty na temat organizacji ruchu na łazarskich ulicach.

393 wiadomości email, kilkadziesiąt pism i list podpisów zawierających łącznie 216 uwag i propozycji zmian do koncepcji uspokojenia ruchu na Łazarzu. Do tego kilkaset osób, które wzięły udział w spotkaniach z mieszkańcami 17 i 18 stycznia br. Tak, w dużym skrócie, można podsumować konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu, które pozwolą objąć teren Łazarza Strefą Płatnego Parkowania. Trwały one od 15 grudnia 2017 roku do końca stycznia 2018 roku. W tym czasie zainteresowane osoby mogły przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian na adres poczty elektronicznej lazarz@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną.

Celem konsultowanej koncepcji jest uspokojenie ruchu na Łazarzu poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie przejazdów tranzytowych oraz zmiana kierunków ruchu i relacji na skrzyżowaniach w taki sposób, aby możliwe stało się wprowadzenie SPP. To ostatnie działanie wiąże się z uporządkowaniem parkowania, które pociąga za sobą likwidację nielegalnych miejsc postojowych. Z kolei wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach pozwala wyznaczyć nowe miejsca parkingowe. Dzięki temu osiąga się jednocześnie efekt uspokojenia ruchu, czyniąc przejazdy tranzytowe przez dzielnicę nieopłacalnymi czasowo.

Zmiany na terenie Łazarza zostały zaprezentowane w trzech wariantach. Pierwszy, najmniej radykalny, zakłada zmiany wyłącznie na obszarze tzw. Dolnego Łazarza, drugi poszerza zakres zmian o wybrane ulice na zachód od ul. Głogowskiej, a trzeci, najdalej idący, obejmuje większość dzielnicy. Jednocześnie warianty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby proponowane w nich zmiany mogły być wprowadzane etapami. W wariancie 2 i 3 uwzględniono również zwężenie ul. Głogowskiej do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

Zmiany w organizacji ruchu na Łazarzu związane z wdrożeniem SPP rozpoczną się od realizacji wariantu W1, który w konsultacjach społecznych zyskał duże poparcie mieszkańców przy zaledwie kilku głosach przeciwnych jego wprowadzeniu. Wariant ten został również zarekomendowany przez Radę Osiedla Św. Łazarz.

Szeroką dyskusję mieszkańców wywołał temat zmian na ul. Głogowskiej. Najczęściej powtarzanym argumentem przeciw jej zwężeniu była konieczność skierowania ruchu na inne ulice, które mogłyby stać się alternatywą dla ul. Głogowskiej. Jeszcze w czasie trwania konsultacji przyjęto, że zwężenie arterii będzie możliwe po wybudowaniu ul. Dolnej Głogowskiej. Jej lokalizację przewiduje będący w opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wolne Tory. Zwolennicy ograniczenia szerokości Głogowskiej do jednego pasa argumentowali natomiast, że powinno być ono wprowadzone testowo i w przypadku pozytywnych efektów, utrzymane na stałe. W obliczu wyjątkowego zainteresowania tą kwestią zdecydowano, że zmiany na ul. Głogowskiej będą przedmiotem odrębnych analiz. Władze miasta zapowiedziały prowadzenie w tej sprawie dalszego dialogu z mieszkańcami.

Zdecydowana większość zmian proponowanych przez mieszkańców w ramach konsultacji dotyczyła szczegółowych rozwiązań projektowych. Zostały one przeanalizowane przez zespół projektantów i specjalistów ZDM. Część z nich zostanie wzięta pod uwagę na etapie prac nad docelowym projektem organizacji ruchu na Łazarzu. Zestawienie wszystkich przesłanych uwag wraz z odpowiedziami zostało przygotowane w formie załączonej niżej tabeli.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej