Podsumowanie uwag zgłoszonych do 27 października 2017 r. z konsultacji społecznych dotyczących Koncepcji organizacji ruchu na Jeżycach

Rozpoczęte 13 października 2017 roku konsultacje społeczne poświęcone zmianie organizacji ruchu na Jeżycach cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z dużą liczbą zgłoszonych propozycji zmian przygotowany został dodatkowy, trzeci wariant rozwiązań sieciowych, a same konsultacje wydłużono do końca stycznia 2018 roku.

W połowie października na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich opublikowane zostały dwa warianty sieciowej organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce, czyli ogólnych rozwiązań, koncentrujących się na kierunkach poruszania się i wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości. Celem zaprezentowanej koncepcji było ograniczenie (Wariant 1) lub całkowite uniemożliwienie (Wariant 2) przejazdów tranzytowych przez dzielnicę, to jest takich, które zaczynają się i kończą poza Jeżycami.

Potrzeba zmian idących w tym kierunku została zgłoszona przez Radę Osiedla i poparta przez mieszkańców, którzy zgłosili jednak wiele uwag i sugestii do przedstawionych wariantów. Opinie zbierane były od 13 do 27 października 2017 r. na adres jezyce@zdm.poznan.pl oraz poprzez internetową geodyskusję zorganizowaną przez Radę Osiedla Jeżyce. 17 i 18 października 2017 r. odbyły się również spotkania z mieszkańcami, które zgromadziły wiele osób zainteresowanych tematem. Łącznie w wyniku dotychczasowych konsultacji do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 88 propozycji zmian oraz 160 uwag zgłoszonych w geodyskusji.

Po zebraniu wszystkich uwag, zastrzeżeń i propozycji zmian, Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Radą Osiedla Jeżyce i projektantem zdecydował o odrzuceniu wariantu W2 jako zbyt radykalnego, wprowadzeniu zmian do wariantu W1 i przygotowaniu trzeciego, kompromisowego wariantu W3.

Wśród najczęściej zgłaszanych zastrzeżeń pojawiały się takie kwestie jak budowa ul. Św. Wawrzyńca, zachowanie przejezdności "jeżyckiego" odcinka ul. Dąbrowskiego w obu kierunkach, przywrócenie lewoskrętu z ul. Kościelnej w Dąbrowskiego czy też rozbudowa tunelu pod torami kolejowymi pomiędzy Jeżycami, a Sołaczem.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag zespół złożony z przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu i projektanta przyjął następujące wytyczne do przygotowania zmienionego wariantu W1 i nowego wariantu W3:

  • Budowa ul. Św. Wawrzyńca jest priorytetem zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie obsługi komunikacyjnej osiedla planowanego w północno-zachodniej części Jeżyc (tereny po dawnej fabryce Goplany), jak i stworzenia alternatywy dla pojazdów poruszających się ul. Dąbrowskiego.
  • Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Dąbrowskiego na wysokości Rynku Jeżyckiego będzie możliwe dopiero po wybudowaniu ul. Św. Wawrzyńca (wariant W3) - do tego czasu zachowany zostanie ruch w obu kierunkach po ul. Dąbrowskiego.
  • Pod względem geometrii torowisko tramwajowe na ul. Dąbrowskiego będzie umożliwiać przejazd przez nie.
  • Ewentualna rozbudowa tunelu pod torami kolejowymi na ul. Kościelnej jest osobnym zadaniem inwestycyjnym, którego realizacja zależy od uwzględnienia go przez Radę Miasta Poznania w wieloletnim planie inwestycyjnym.
  • W związku z obserwowaną poprawą sytuacji na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Dąbrowskiego zdecydowano się utrzymać w tym miejscu zakaz skrętu w lewo.
  • Możliwe będzie zawracanie na wysokości ul. Wąskiej.
  • Wprowadzenie lewoskrętu z ul. Dąbrowskiego w Przybyszewskiego została uwzględniona w wariancie W1, nie mniej jej wprowadzenie jest uwarunkowane ograniczeniem przejazdów tranzytowych, szczególnie tych prowadzących w kierunku zachodnim.
  • Utrzymane zostało wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości na terenie całego osiedla, skrzyżowań równorzędnych i zastosowanie skrzyżowań wyniesionych.
  • Zdecydowano o wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Polnej z Szamarzewskiego i Jackowskiego.

Sieciowa koncepcja organizacji ruchu została zaprezentowana również firmom i instytucjom mającym siedziby na terenie Jeżyc, m. in. Policji, Starostwu Powiatowemu i Ginekologiczno - Położniczemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Polnej. Ich uwagi zostały przeanalizowane przez projektanta i wzięte pod uwagę przy wprowadzaniu zmian. Część z nich dotyczyła szczegółowych rozwiązań, które będą rozpatrywane na etapie prac nad ostatecznym projektem organizacji ruchu.

Wszystkie uwagi - zarówno te zgłoszone przez mieszkańców, jak i wymienione wyżej instytucje zostały zebrane w formie tabeli, zawierającej również odpowiedzi do każdej propozycji lub pytania. Tabela jest dostępna na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Projekty drogowe.

Przedłużony I etap konsultacji społecznych, czyli opiniowanie zmienionego wariantu W1 i nowego wariantu W3 potrwają od 1 do 15 grudnia 2017 roku. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian na adres poczty elektronicznej jezyce@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć je osobiście do siedziby ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. Nowe warianty sieciowej organizacji ruchu na Jeżycach są dostępne na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Projekty drogowe TUTAJ.

Drugi etap konsultacji społecznych, poświęcony rozwiązaniom szczegółowym rozpocznie się 15 stycznia 2018 roku i potrwa do 31 stycznia2018 r. W drugiej połowie stycznia odbędą się spotkania z mieszkańcami.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej