Mieszkanie dla Seniora - rusza uzupełniający nabór wniosków

W dniach 18.09 - 16.10.2017 Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania prowadzić będzie UZUPEŁNIAJĄCY nabór wniosków od poznańskich seniorów, zainteresowanych uzyskaniem lokalu z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania.

Mieszkanie dla_Seniora
Mieszkanie dla Seniora

Wnioski o przyznanie lokalu mogą składać osoby starsze (> 60 roku życia), zamieszkujące na terenie Poznania, mające ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej lub renty, a które:

  1. opróżnią i wydadzą do dyspozycji Miasta Poznania lokal mieszkalny lub jego część, do którego posiadają tytuł prawny i który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
  2. nabyły uprawnienie do lokalu zamiennego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.);
  3. ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, zawartej na czas określony oraz nie kwalifikują się do uzyskania prawa do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony;
  4. zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają lub posiadały tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale;
  5. po weryfikacji sytuacji finansowej kwalifikują się do skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony;
  6. utraciły tytuł prawny do lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania lub zamieszkują z osobą, która utraciła tytuł prawny do takiego lokalu, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta;
  7. zamieszkują w lokalu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, do którego posiadają tytuł prawny wynikający z zawartej po dniu 11.11.1994 r. umowy cywilnoprawnej, i ubiegały się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej od Miasta.

Dodatkowo, aby ubiegać się o przydział lokalu z zasobów PTBS sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania, należy spełnić następujące kryterium dochodowe:

  • w gospodarstwie jednoosobowym - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku musi przekraczać 225% kwoty najniższej emerytury (obecnie 1985,76 ), jednak nie może wynosić więcej niż 400% kwoty najniższej emerytury (obecnie 3530,24 zł);
  • w gospodarstwie wieloosobowym - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku musi przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury (obecnie 1544,48 zł), jednak nie może wynosić więcej niż 300% kwoty najniższej emerytury (obecnie 2647,68 zł).

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali z partycypacją Miasta Poznania, znajdujących się w zasobie PTBS sp. z o.o., w budynkach przy ul. Drewlańskiej 10 i ul. Grabowej 22 w Poznaniu, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców oraz innych lokali z zasobu PTBS sp. z o.o., w stosunku do których Miasto Poznań obejmie partycypację.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej BIP (bip.poznan.pl) lub przyjść osobiście i pobrać druk wniosku w Biurze Spraw Lokalowych przy ulicy Matejki 50 (pokój nr 1) w godzinach: pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30. Dodatkowych informacji udzielają również konsultanci miejskiej infolinii POZnan*KONTAKT, telefon 61 646 33 44.