Poznańskie Świadczenie Żłobkowe

Od 2 stycznia w Poznańskim Centrum Świadczeń można wnioskować o przyznanie tzw. Świadczenia Żłobkowego. Celem Świadczenia jest częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Wysokość dopłaty wynosi 600 zł i jest niezależna od sytuacji dochodowej wnioskodawców.

Poznańskie Świadczenie_Żłobkowe
Poznańskie Świadczenie Żłobkowe

Poznańskie Świadczenie Żłobkowe dedykowane jest dzieciom przebywającym w tych żłobkach, które do 31 grudnia 2016 roku lub do 31 grudnia 2017 roku otrzymywały z Miasta Poznania dofinansowanie do pobytu dzieciaków i nie otrzymały lub nie otrzymają dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Rodzice dzieci starający się o dopłatę, muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:

  • oboje powinni mieszkać na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań;
  • zawarli umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej oraz wypłacane na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką.

Wnioski o Poznańskie Świadczenie Żłobkowe można składać w Dziale Obsługi Klienta PCŚ przy ulicy Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10. Istnieje też możliwość rezerwacji wizyty. Aby tego dokonać wystarczy zadzwonić pod numer linii miasta 61 646 33 44 lub umówić wizytę na stronie internetowej PCŚ.

Dodajmy, że dopłaty do pobytu dzieci w żłobku realizowane są również w ramach programu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania". Ten program skierowany jest z kolei do rodziców i opiekunów prawnych, którzy w ostatnim czasie pozostawali bezrobotni lub bierni zawodowo i teraz chcieliby podjąć zatrudnienie. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.