REWALORYZACJA PLACU KOLEGIACKIEGO W POZNANIU - Ważne informacje

Inwestycja rozpoczęła się w marcu 2019. Prace powinny potrwać do sierpnia 2020. Plac Kolegiacki, po zakończeniu inwestycji jego przebudowy będzie zupełnie nową przestrzenią. Zmieni się na nim wszystko, prócz kształtu narzuconego przez historyczny średniowieczny układ urbanistyczny. Plac Kolegiacki stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego. Znikną bariery, które obecnie dzielą tą przestrzeń na kilka części. Układ komunikacyjny w postaci drogi zachowany zostanie jedynie po południowej stronie placu, reszta przestrzeni dostępna będzie bez ograniczeń dla pieszych. Płaszczyzna pozbawiona zostanie barier architektonicznych by zapewnić komfort osobom niepełnosprawnym. Na placu pojawi się kilka obiektów przestrzennych, które zdefiniują tę przestrzeń na nowo.

Plac Kolegiacki_rewaloryzacja 1
Plac Kolegiacki_rewaloryzacja 1

Organizacja ruchu po przebudowie:
Zaproponowany w koncepcji układ komunikacyjny placu Kolegiackiego będzie kształtował przestrzeń przyjazną dla ruchu pieszego. Dzięki wprowadzonej tu strefie zamieszkania pieszy będzie miał zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi uczestnikami ruchu. Dla ruchu samochodowego pozostawiono jedynie południowo-wschodnią jezdnię placu z ograniczeniem prędkości do 20km/h. Jezdnia prowadząca od ul. Wodnej przez ul. Z Bramką do ul. Wszystkich Świętych będzie miała charakter jednokierunkowy. W pasie drogowym wydzielono zatokę postojową przeznaczoną dla kierowców podwożących pasażerów w okolice placu. Zapewniony zostanie także dojazd do Urzędu Miasta Poznania. W okolicy Placu zaprojektowano także miejsce na stację roweru miejskiego, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i stojaki rowerowe.

Mała architektura:
Plac Kolegiacki wzbogacą także elementy małej architektury takie jak ławki i siedziska. Ich docelowy wygląd określi przygotowywany właśnie projekt wykonawczy.

Nasadzenia zieleni:
Nowe zagospodarowanie placu Kolegiackiego przewiduje zwiększenie ilości i poprawę jakości zieleni. Obecne dziś na placu drzewa - w przeważającej części głogi i akacje nie będą ponownie wykorzystane w nowym projekcie. Jeśli ich stan na to pozwoli zostaną przesadzone w inne miejsca w Poznaniu. Zamiast głogów i akacji pojawią się platany klonolistne, sadzone w gruncie antykompesyjnym, co zabezpieczy przed wrastaniem systemu korzeniowego w instalację. Drzewa będą formowane, by ich korony zachowały zakładany kształt. Pod drzewami przewiduje się pola z niskimi krzewami okrywowymi. Dla prawidłowej wegetacji roślin zapewniony zostanie system napowietrzająco-nawadniający.

Harmonogram prac:

Etap I - realizacja robót budowlanych, prac montażowych i powiązanych oraz instalacja i rozruch urządzeń:
-
wykonanie robót budowlanych w zakresie robót budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci elektroenergetyczne, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, odwodnieniowej) wraz z niezbędnymi rozbiórkami nawierzchni i elementów infrastruktury, za wyjątkiem przyłączy do budynków i prac wykończeniowych przy studzienkach
- wykonanie prac budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, chodników i miejsc postojowych, placu w ilości co najmniej 90% całkowitej powierzchni oraz budowa podziemnych pomieszczeń technicznych

- wykonanie pozostałych robót budowlanych i montażowych, instalacja i rozruch urządzeń

ETAP II: zakończenie i odbiory Przedmiotu Umowy:
-
osiągnięcie gotowości do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych

- przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i serwisowania Urządzeń

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na użytkowanie, odbiór końcowy

ETAP III: Okres gwarancji i rękojmi wraz z czynnościami serwisowymi: okres gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego przez 5 lat, wraz z czynnościami dotyczącymi pielęgnacji zieleni przez 5 lat oraz z czynnościami dotyczącymi pozostałych usług serwisowych przez 3 lata

Więcej informacji: http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/ lub w POZnan*KONTAKT pod numerem 61 646 33 44