Wybory uzupełniające na ławników sądowych

Od 1 marca do 20 kwietnia 2018 roku prowadzone są wybory uzupełniające na ławników. Informacje o zasadach i trybie zgłaszania kandydatów uzyskać można pod numerem linii miasta POZnan*KONTAKT 61 646 33 44.

Wybory na_ławników
Wybory na ławników

Ławnikiem może zostać osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. ma nieskazitelny charakter,
  3. ukończyła 30 lat,
  4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, czyli w mieście Poznaniu, co najmniej od roku,
  5. nie przekroczyła 70 lat,
  6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Poznania kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne przyjmowane będą do 6 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 144 i 170 (pierwsze piętro),
w poniedziałki: w godz. 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 oraz za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 33 44.