Administracja

W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 158 400 969 zł

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. Wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2016 roku rosną o 1,2 % Na wzrost wydatków bieżących składa się:

  • regulacja wynagrodzeń o 3%,
  • wzrost etatów o 21 z tytułu m.in:

- uruchomienia w 2015 roku Biura Spraw Lokalowych,

- zwiększenia zakresu działania Biura Informacji Teleinformatycznej (zatrudnienie osób niepełnosprawnych),

- ze zmiany sposobu realizacji zadań przez radców prawnych - zatrudnienie aplikantów (częściowa rezygnacja z opinii zlecanych na zewnątrz),

  • zwiększenie kosztów wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na rok 2015.

Ponadto:

- z dniem 1 stycznia 2016 r. Miasto w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej będzie organizowało punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,

- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. Miasto wypłaca świadczenia pieniężne, które są refundowane przez właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Wzrost wydatków majątkowych w tej dziedzinie w stosunku do 2015 roku wynika głównie z zaplanowania środków na adaptację budynku przy ul. Świerkowej na potrzeby archiwum UM.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej