Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ 2019 ROKU 

PRAGNIEMY PAŃSTWU SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ

 ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ 

ORAZ ZŁOŻYĆ MOC GORĄCYCH ŻYCZEŃ,

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI.                 

Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Mieszkańców


5 GRUDNIA 2018 ROK

Przeprowadzono odbiór końcowy nawierzchni drogowej

oraz oświetlenia ulicznego w ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

 Stowarzyszenie wspólnie z Miastem zrealizowało:

- nawierzchnię z kostki betonowej Eco gr. 8 cm - 1499,6 m2

- nawierzchnię chodnika z płyt betonowych - 1104,40 m2

- oświetlenie uliczne o dł. 398 mb i 7 szt. słupów oświetleniowych


27 LISTOPADA 2018 r.

Kolejna ulica z wybudowaną nawierzchnią  i oświetleniem ulicznym

została oddana do użytku.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi Kobylińskiej

zrealizowało wspólnie z Miastem zamierzony zakres robót:

- nawierzchnia  jezdni z kostki Eco o pow. 1229,96 m2 ,

- nawierzchnia  chodnika  o pow. 273,0 m2

- oświetlenie uliczne - 5 kompletów lamp

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do prac rozliczeniowych.


10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROK

Trwa kończenie robót związanych z realizacją infrastruktury wodociągowej

w ulicach: Szparagowa, Brokułowa, Dyniowa,  boczna od Dereniowej

oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Glebowej.

Po dokonaniu odbioru końcowego - Stowarzyszenia

  przystąpią do ostatniego etepu działalności związanego z rozliczeniem

i przekazaniem wybudowanej infrastruktury  Miastu.


Trwa kończenie robót związanych z realizacją infrastruktury w ulicach:

  • Kobylińskiej - nawierzchnii wraz z kanalizacją deszczową
  • Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej - nawierzchni wraz z oświetleniem
  • Malewskiej, Zapolskiej - sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Po dokonaniu odbioru końcowego, do rozliczenia finansowego zadania,

przygotowuje się Stowarzyszenie na rzecz budowy  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radłowej

oraz Stowarzyszenie "Sowice" - ul. Dereniowa.


3 PAŹDZIERNIKA 2018 ROK

Nawierzchnia wraz odwodnieniem oraz

 oświetleniem ulicznym  w ul.  Zygmunta Kubiaka

została oddana do użytku.

Mieszkańcy wspólnie z Miastem zrealizowali zamierzony zakres robót:

- nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm szarą o pow. 1.758,70 m2

- nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm czerwoną o pow. 51,1 m2

- nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm białą o pow. 9,7 m2

- oświetlenie uliczne o dł. 198 mb i 6 szt. słupów oświetleniowych

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do prac rozliczeniowych.

      


28 WRZEŚNIA 2018 ROK

Przeprowadzono odbiór końcowy nawierzchni drogowej

oraz oświetlenia ulicznego w ul. Polanowskiej (od ul. Fromborskiej do ul. Braniewskiej).

Stowarzyszenie Polanowska -Elbląska wspólnie z Miastem zrealizowało:

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm szara - 2.707,67 m2

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm czerwona - 304,88 m2

- nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 8 cm szara - 407,45 m2

- oświetlenie uliczne o dł. 250 mb i 9 szt. słupów oświetleniowych

Szanowni Państwo w imieniu Miasta serdecznie dziękujemy.


3 WRZEŚNIA 2018 ROK

Stowarzyszenie Nad Pokrzywką w Poznaniu

zakończyło realizację zadania.

W ramach inwestycji, wspólnie z Miastem, w ul. Szczepankowo zrealizowano:

- sieć kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i dł. 109,30  mb

- sieć wodociągową o śr. 125 mm i dł. 102,0 mb.

Szanowni Państwo, w imieniu Miasta serdecznie dziękujemy.


30 SIERPNIA 2018 r.

Kolejna ulica z wybudowaną nawierzchnią  i odwodnieniem

została oddana do użytku.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Puckiej w Poznaniu

zrealizowało wspólnie z Miastem zamierzony zakres robót:

- nawierzchnia betonowa o pow. 815,0 m2 ,

- sieć kanalizacji deszczowej -12 mb, wpusty - szt. 2, studnia betonowa - szt. 1

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do prac rozliczeniowych.

       


28 SIERPNIA 2018 r.

Trwają intensywne prace związane z budową

nawierzchni drogowej i oświetlenia w ul. Polanowskiej w Poznaniu.

Dotychczas udało się zrealizować ca 400 m2 planowanej  nawierzchni.

Determinacja i wielkie zaangażowanie członków

Stowarzyszenia Polanowska -Elbląska

w realizację podjętego projektu budowy 

daje gwarancję na pozytywny efekt końcowy.


2 SIERPNIA 2018 r.

Przeprowadzono odbiór końcowy

nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem

w ul. Beskidzkiej (2.423 m2).

W spotkaniu uczestniczył

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Tomasz Lewandowski.

Stowarzyszenie przygotowuje się do rozliczeń finansowych

i zgodnie z podpisaną umową przekaże drogę Miastu.


  21 CZERWCA 2018 ROKU

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi Na Dołku w Poznaniu

zrealizowało wspólnie z Miastem:

- nawierzchnię asfaltową o pow. 1912 m2

- chodnik z kostki betonowej o pow. 2.124,62 m2

- sieć kanalizacji deszczowej o śr. 315 mm i dł. 187,5 mb

Inwestycja rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych szczególnie w okresie

jesienno - zimowym.

Szanowni Państwo w imieniu Miasta serdecznie dziękujemy.


UCHWAŁĄ RADY MIASTA POZNANIA

NR LXVII/1229/VII/2018 Z DNIA 22.05.2018R.

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA POZNANIA NA ROK 2018

ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZYZNANE PRZEZ KOMISJĘ OPINIUJĄCĄ WNIOSKI

DODATKOWE ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WSPÓLNIE Z MIASTEM.

Załączniki


NA PODSTAWIE

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA NR 347/2018/P

Z DNIA 22.05.2018R. 

ULEGŁ ZMIANIE WYKAZ WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W 2018R. 

Załączniki


INFORMUJEMY, ŻE ZARZĄDZENIEM

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA Nr  302/2018/P

Z DNIA 20.04.2018 r. ZOSTAŁY PRZYJĘTE

ROZTRZYGNIĘCIA KOMISJI OPINIUJĄCEJ WNIOSKI INWESTORÓW

LOKALNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA

INWESTYCYCJNE WSPÓLNIE Z MIASTEM.

Załączniki


INFORMUJEMY, ŻE  W DNIU 27.03. 2018r. (WTOREK)

ODBĘDZIE SIĘ II POSIEDZENIE KOMISJI OPINIUJĄCEJ

WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA

INWESTYCYCJNE WSPÓLNIE Z MIASTEM.

Każde Stowarzyszenie, które złożyło wniosek na realizację zadania

inwestycyjnego w bieżącym roku

zostanie poinformowane o roztrzygnięciach Komisji odrębnym pismem.


20 MARCA 2018r.

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi Na Dołku

rozpoczęło prace przygotowawcze związane z budową

kanalizacji deszczowej ca 177,50 mb i nawierzchni ca 3 875 m2.

Przebieg prac jest zadawalający a orientacyjny termin zakończenia robót to I półrocze.


23 MARCA 2018 ROKU

POD PRZEWODNICTWEM ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

PANA TOMASZA LEWANDOWSKIEGO

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OPINIUJĄCEJ WNIOSKI

INWESTORÓW LOKALNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNE WSPÓLNIE Z MIASTEM.

KOMISJI ZOSTANIE PRZEDSTAWIONYCH 28 WNIOSKÓW

A PRZEWIDZIANE DO PODZIAŁU ŚRODKI  Z BUDŻETU MIASTA TO 2 800 000,00 ZŁ


WAŻNE!!!

OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO PO UZYSKANIU WPISU DO EWIDENCJI

1. otrzymanie numeru REGON - w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu,

ul. Wojska Polskiego 27/29. Formularz RG -OP wraz z objaśnieniami do wniosku dostępny tutaj.

2. otrzymanie numeru NIP - we właściwym dla siedziby stowarzyszenia Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Na formularzu NIP-2.

3. konto bankowe, do którego założenia potrzebne będą następujące dokumenty: dowód tożsamości osób zakładających konto bankowe, numer NIP i numer REGON.

4. Księgowość i sprawozdania finansowe - Stowarzyszenia zwykłe podlegają regulacjom zawartym w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Już samo założenie stowarzyszenia zwykłego zobowiązuje do złożenia rocznej deklaracji w Urzędzie Skarbowym nawet jeśli nie prowadziło żadnych działań. W związku z powyższym, każde zarejestrowane stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia bieżącej księgowości oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, które przedkłada do właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Skarbowego w postaci rocznej deklaracji CIT-8.

5. Wyrobienie pieczątki   uwzględniającej nazwę oraz siedzibę stowarzyszenia.

6. Informowanie o zmianach - w przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz) przedstawiciel w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, składa wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z lista obecności i podjętymi uchwałami). Dokumenty należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. K. Libelta 16/20.

PAMIĘTAJ!

Stowarzyszenia zwykłe, działając na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed dniem 20 maja 2016r.) są zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40. ust. 5 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 20 maja 2018r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.


WAŻNE!!!

Należy pamiętać, że w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych kluczowe znaczenie mają przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004r.

  1. W przypadku inwestycji, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, tj.  129.351,00 netto (159.101,73 zł brutto) Stowarzyszenie jest zobowiązane do wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z procedurą określoną w ww. ustawie.

       Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia, określa się zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego rozporządzenia PRM wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp. Obecnie wynosi on 4,3117 zł.                                                                                                                                         

      2. Przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza ww. kwoty, Stowarzyszenie powinno dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert,
skierowane do co najmniej trzech wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert. Wzór ogłoszenia o zapytaniu ofertowym poniżej.

UWAGA

W sytuacji, gdy pomimo wystosowania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, wpłynie przynajmniej jedna oferta - uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Załączniki


INFORMUJEMY, ŻE DO 31 STYCZNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  LOKALNYCH W 2018 ROKU.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46, POK. 110, 111.

UWAGA !!!!

Uległ zmianie formularz wniosku. Obowiązujący wniosek do pobrania poniżej

jak również w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Prosimy pamiętać, że na każdym etapie pracownicy Oddziału pod nr tel. 61 8785441,              61 8785575, 61 8784382  służą wszelką pomocą.

Załączniki