Bezpieczeństwo mieszkańców

W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 70 147 276 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,

- Straż Miejska Miasta Poznania,

- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów z pasa drogowego)

- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji.

Na poziom wydatków bieżących na bezpieczeństwo na 2016 rok (zwiększenie środków o 4,0 %) wpływ ma m.in.:

- przyznanie wyższej o 2,0 % od planu na rok 2015 dotacji z budżetu państwa na finansowanie Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej (dotacja na finansowanie w/w zadania podlega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego),

- zaplanowanie wyższej kwoty o 9,3 % w stosunku do planu na rok 2015 na zadanie związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów z pasa drogowego,

- zwiększenie środków dla Straży Miejskiej o 13,7 % w związku ze zwiększeniem liczby etatów o 31 oraz zaplanowaną 4,5 %-ową regulację wynagrodzeń.

Wyższy poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2016 rok na bezpieczeństwo o 64,1 % wynika m.in. z:

- zwiększenia środków dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na nową siedzibę, zakup pojazdów służbowych, rowerów elektrycznych oraz wdrożenie nowego systemu informatycznego wspomagającego dowodzenie,

- zaplanowania środków na adaptację budynku na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych OSP,

- przyznania środków dla Komendy Miejskiej PSP na  budowę nowej strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu,

- zwiększenia dofinansowanie dla OSP Głuszyna na budowę strażnicy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej