Budżet zbiorczo

Po stronie wpływów budżetu wyszczególnia się:

1. DOCHODY 2 907 315 256,00 ZŁ

1.1. dochody bieżące 2 721 131 245,00 zł

1.2. dochody majątkowe 186 184 011,00 zł

2. PRZYCHODY 480 152 000,00 ZŁ

2.1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 416 460 000,00 zł

2.2. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych (ZOZ-y i instytucje kultury) 13 692 000,00 zł

2.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 50 000 000,00 zł

Po stronie wypływów wyszczególnia się:

3. WYDATKI 3 129 936 080,00 ZŁ

3.1. wydatki bieżące 2 491 204 689,00 zł

3.2.  wydatki majątkowe 638 731 391,00 zł

4. ROZCHODY 257 531 176,00 ZŁ

4.1. wykup obligacji 60 000 000,00 zł

4.2. udzielone pożyczki i kredyty 6 000 000,00 zł

4.3. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 133 091 890,00 zł

4.4. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 58 439 286,00 zł

Suma wpływów = suma wypływów

wynik budzetu (poz.1 - poz.3) DEFICYT BUDŻETOWY -222 620 824,00 ZŁ