Dochody budżetu miasta

Prognoza dochodów Miasta na 2016 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

  • przewidywane wykonanie za 2015 rok,
  • informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
  • zmiany w zakresie stawek podatków i opłat ustalonych przez Radę Miasta Poznania
  • zmiany w zapisach ustawowych oraz uchwały Rady Miasta Poznania.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości:

2 907 315 256,00 zł

co oznaczaich spadek w stosunku do planu na rok 2015 (plan na 31 października 2015 r.) o 10,7 %.

Zaplanowane dochody bieżące będą wyższe o 1,9 %, a dochody majątkowe niższe o 68,2 %. Wzrost dochodów bieżących zaplanowano m.in. z tytułu udziału w PIT i CIT, podatku od nieruchomości, porozumień zawartych pomiędzy Miastem a gminami aglomeracji poznańskiej na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej. Spadek dochodów majątkowych na 2016 rok związany będzie z niższymi wpływami środków ze źródeł zagranicznych. Zwraca jednak uwagę planowany spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Podstawowymi źródłami planowanych dochodów są:

- dochody własne 2 083 836 499 zł, w tym

  • dochody własne bieżące 1 985 296 062 zł
  • dochody własne majątkowe 98 540 437 zł

- subwencje i dotacje z budżetu państwa 568 838 556 zł

- środki ze źródeł zagranicznych 90 890 843 zł

Dochody w budżecie ujmowane są w podziale na:

- bieżące - 2 721 131 245 zł - pochodzące głównie z udziałów miasta w podatkach dochodowych (PIT CIT), podatkach i opłatach lokalnych (np. podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa), subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, odpłatności za usługi świadczone przez Miasto (np. wpływy z biletów komunikacji miejskiej),

- majątkowe - 186 184 011 zł - pochodzące głównie ze środków z Unii Europejskiej, sprzedaży majątku miasta (np. grunty pod inwestycje, mieszkania komunalne).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej