Harmonogram 2017 - 2018

Uchwała nr XLIV/761/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 14 marca 2017 roku inicjująca prace nad uchwałą krajobrazową (zgodnie z art.37b, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

*

Prace na propozycjami zapisów do uchwały krajobrazowej Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 741/2016/P Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 24 października 2016 roku

*

Publiczna prezentacja propozycji zapisów do projektu uchwały krajobrazowej, zbieranie uwag, wniosków i propozycji

listopad 2017-luty/marzec 2018 roku

*

Analizowanie blisko 230 otrzymanych uwag, opinii, komentarzy do upublicznionych propozycji zapisów do uchwały krajobrazowej oraz materiału z odbytych spotkań

kwiecień-sierpień 2018 roku

*

Przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej. Konsultacje, ustawowe opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwały.

wrzesień - październik 2018 roku

*

Skierowanie projektu uchwały krajobrazowej do Biura Rady Miasta Poznania

*

Przyjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Poznania