Program inwestycyjny na lata 2016-2020

Projekt programu inwestycyjnego na lata 2016-2020 obejmuje następujące grupy przedsięwzięć:

- projekty kontynuowane dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE - 138,3 mln zł,

- pozostałe zadania kontynuowane, planowane do realizacji oraz nowe - 1.191,5 mln zł,

- zadania realizowane ze środków przeznaczonych dla samorządów pomocniczych - 25,4 mln zł,

- zadania wybrane przez mieszkańców miasta Poznania w głosowaniu w ramach tzw. budżetu obywatelskiego - 75 mln zł,

- program budowy, przebudowy, modernizacji dróg i oświetlenia (środki pozostające do dyspozycji samorządów pomocniczych) - 36 mln zł,

- rezerwa na przygotowanie i wkład własny do projektów o dofinansowanie, których Miasto ubiegać się będzie w obecnej perspektywie programowania UE w wysokości - 390,0 mln zł (w latach 2016-2022 - 600 mln zł).

Wśród projektów kontynuowanych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych można wymienić:

- przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera wraz z Mostem Uniwersyteckim oraz wprowadzeniem zmian celem usprawnienia ruchu rowerowego na Kaponierze,

- System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania,

- termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej.

W latach 2016 - 2017 kontynuowany będzie projekt ochrony powietrza w Poznaniu polegający na likwidacji źródeł niskiej emisji (pieców węglowych), budowie instalacji grzewczej oraz podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej zarówno w zasobach miejskich, jak i w ramach dotacji dla odbiorców zewnętrznych.

Za najważniejsze cele i zadania wśród zadań kontynuowanych, planowanych do realizacji i nowych w poszczególnych dziedzinach uznaje się:

w dziedzinie oświata: poprawa stanu istniejącej infrastruktury i budowa nowych obiektów oświatowych, w tym m.in. realizacja takich przedsięwzięć jak:

- budowa 10. oddziałowego przedszkola na os. Strzeszyn (8 mln zł, 2016-2017),

- budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa (30 mln zł, 2016-2018),

- rozbudowa zespołu szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo (6 mln zł, 2016-2017),

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Leśnowolskiej (6,2 mln zł, 2015-2016),

- modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 (9,8 mln zł, 2016-2018),

- rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 os. Jana III Sobieskiego (6 mln zł, 2017-2019),

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 (4 mln zł, 2016-2017).

w dziedzinie polityka społeczna i zdrowotna: podniesienie standardu usług medycznych w miejskich zakładach opieki zdrowotnej oraz rozwój i dostosowanie usług socjalnych do potrzeb mieszkańców, w tym m.in. realizacja takich przedsięwzięć jak:

- budowa nowej siedziby dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej (35 mln zł, 2016-2018),

- przebudowa Oddziału Otolaryngologii oraz modernizację Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną w Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei (łącznie na 2 zadania 10,3 mln zł, 2015-2016),

- modernizacja pomieszczeń dla Oddziału Ginekologii w Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei (3,3 mln zł, 2017 r.),

- standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych (17,5 mln zł, 2016-2020),

- modernizacje obiektów zespołów żłobków nr 1, 2, 3, 4 (3,9 mln zł, 2015-2019),

- rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej (30,2 mln zł, 2019-2021),

- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacja obiektu na potrzeby Chirurgii Jednego Dnia (2,7 mln zł, 2016),


w dziedzinie drogi i komunikacja zbiorowa: modernizacje infrastruktury transportu publicznego, rozwój infrastruktury rowerowej, przeciwdziałanie dekapitalizacji infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury lokalnej, w tym m.in. realizacja takich przedsięwzięć jak:

- odnowa infrastruktury torowo-sieciowej transportu zbiorowego (127 mln zł, 2016-2020),

- budowa dróg rowerowych (28 mln zł, 2016-2020),

- Poznański System Rowerów Publicznych (8,6 mln zł, 2016-2017),

- budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą i Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim i Chwaliszewem (20 mln zł, 2016-2018),

- modernizacja obiektów inżynierskich (49,3 mln zł, 2016-2020),

- budowa ul. Św. Wawrzyńca z przebudową cieku Bogdanka (1 mln zł 2016 r. prace projektowe).

w dziedzinie kultura i ochrona dóbr kultury: renowacja, modernizacja istniejących oraz adaptacja nowych obiektów na cele działalności kulturalnej, w tym m.in. realizacja takich przedsięwzięć jak:

- adaptacja pomieszczeń na potrzeby filii Biblioteki Raczyńskich na Naramowicach (800 tys. zł, 2016 r.),

- modernizacje w CK Zamek (1,6 mln zł, 2016-2020),

- modernizacje w Kinie Muza, adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby drugiej sali kinowej (800 tys. zł, 2016 r.),

- nadbudowa budynku Teatru Polskiego przy Malarni (1,68 mln zł, 2016-2017),

- Estrada Poznańska - modernizacja i wyposażenie Sceny na Piętrze i Galerii Oko/Ucho (3,5 mln zł, 2020-2021),

w dziedzinie kultura fizyczna i turystyka: modernizacje istniejącej infrastruktury i nadanie nowej jakości przestrzeniom rekreacyjnym i sportowym, w tym m.in. modernizacje takich obiektów jak:

- pływalni krytej na Ratajach (12 mln zł, 2016-2017),

- kąpielisk wraz z otoczeniem (pływalnia w Parku Kasprowicza oraz kąpieliska nad jeziorem Strzeszyńskim (8,1 mln zł, 2016-2018),

- Toru Regatowego Malta (4,4 mln zł, 2016-2017),

-  Hotelu Camping Malta (2,2 mln zł, 2016-2017),

- obiektów kompleksu Chwiałka (3 mln zł, 2016 r.),

- obiektów kompleksu Golęcin (3 mln zł, 2016 r.),

- Ośrodka Przywodnego Rataje (1,7 mln zł, 2016-2018),

- obiektów Młodzieżowego Ośrodka Sportowego (1,5 mln zł, 2016-2018),

-  budowa basenu na os. Zwycięstwa (12 mln zł, 2019-2020),

- budowa hali lekkoatletycznej na Golęcinie (15 mln zł; 2016-2018).

w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska: rozwój i uatrakcyjnienie terenów zieleni, w tym zieleni przyulicznej, ochrona powietrza w Poznaniu, uzbrojenie terenów nadrzecznych, poprawa infrastruktury, modernizacja obiektów Ogrodu Zoologicznego i Palmiarni Poznańskiej, w tym m.in. realizacja takich przedsięwzięć jak:

- modernizacja parku na os. Czecha/Rusa (3 mln zł, 2016-2018),

- budowa parku przy ul. Heweliusza (3,3 mln zł, 2016-2020),

- renowacja parku im. Wodziczki (3,5mln zł, 2016-2020),

- rewaloryzacja zieleni parkowej i przyulicznej w Śródmieściu (7,2 mln zł, 2016-2020),

- termomodernizacja obiektów mieszkalnych, w tym w zasobie miasta (6,1 mln zł, 2016-2017),

- aktywizacja terenów nadwarciańskich (5,2 mln zł, 2016-2018),

- budowa nowego schroniska dla zwierząt (500 tys. zł, 2016 r. na projektowanie oraz 30 mln zł, 2017-2018).

w dziedzinie bezpieczeństwo mieszkańców: poprawa wskaźników bezpieczeństwa w mieście, oraz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców zwłaszcza w obszarze śródmiejskim, w tym m.in. realizacja takich przedsięwzięć jak:

- Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (3,55 mln zł, 2016-2020),

- budowa strażnicy dla OSP Głuszyna (2,15 mln zł, 2016-2017),

- budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu (6 mln zł, 2016-2018).


Wśród pakietu rozważanych projektów, o których dofinansowanie Miasto Poznań ubiega się w okresie programowania unijnego 2014-2020, ustalone zostały następujące priorytety:

Transport publiczny. rozbudowa transportu zbiorowego

1. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice

- etap I - od pętli Wilczak do Naramowic,

- etap II - od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary / Estkowskiego,

2. Program "Centrum"

- tap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,

- etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,

3. Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,

4. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., odcinek ul. Królowej Jadwigi - ul. Kilińskiego,

5. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego, odcinek ul. Żeromskiego - Rynek Jeżycki,

6. Węzły Integracji ZIT.

Układ drogowy

1. Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu DK 92

- etap I - przebudowa ul. Bałtyckiej, odcinek od mostu Lecha do ul. Syreniej,

- etap II - przebudowa mostu Lecha,

- etap III - budowa węzła Naramowicka,

2. Przebudowa ul. Gdyńskiej

- etap I - od ul. Bałtyckiej do granicy miasta,

- etap II - od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Oświata

 1. Termomodernizacja obiektów oświatowych,
 2. Modernizacja obiektów Dziecińca Pod Słońcem,
 3. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego,
 4. Poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie szkół zawodowych.

Kultura i ochrona dóbr kultury

 1. Rewitalizacja Starego Rynku,
 2. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja przestrzeni Fortu VII,
 3. Muzeum Enigmy,
 4. CK Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła obiektu,
 5. Modernizacja piwnic Muzeum Archeologicznego na potrzeby ekspozycji znalezisk z badań archeologicznych Starego Rynku i Za Bramką.

Polityka społeczna i zdrowotna

 1. Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - doposażenie w sprzęt medyczny,
 2. Informatyzacja szpitali - projekt partnerski realizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
 3. Budowa instalacji fotowoltanicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1. Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej,
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
 3. Wartrostrada (18 mln zł, 2015-2019)
 4. Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA (40 mln zł)
 5. Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej - zagospodarowanie terenu
 6. Park Naramowice
 7. Nowe ZOO - przebudowa obiektów.