KDO - podstawowe informacje

Jakie są zadania Komisji Dialogu Obywatelskiego ?

Komisje mają charakter inicjatywno-doradczy. Celem ich prac jest stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej przez wzmacnianie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwiększenia racjonalności społecznej i ekonomicznej, realizacji zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym.

Do zadań komisji należy w szczególności: współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania, opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności oraz aktywna współpraca z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych na jej wniosek.

Jakie są podstawy prawne funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego ?

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jest tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

Zapis ten reguluje szczegółowo Zarządzenie nr 442/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Jak można utworzyć Komisje Dialogu Obywatelskiego ?

Powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego może zainicjować minimum 10 organizacji, zgłaszając pisemnie dyrektorowi właściwej komórki wolę utworzenia Komisji. W jej skład wchodzi co najmniej jeden pracownik UMP oraz po jednym przedstawicielu każdej z organizacji.

Kto zajmuje się organizacją prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ?

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu. Komisja może dodatkowo powołać Prezydium, które wraz z Przewodniczącym tworzą władze Komisji Dialogu. Kadencja władz trwa do końca roku kalendarzowego, po czym ponownie dokonuje się ich wyboru. Obsługę techniczną Komisji Dialogu Obywatelskiego zapewniają właściwe komórki organizacyjne UMP.

Jak przystąpić do KDO ?

Organizacja pozarządowa zgłasza chęć przystąpienia do Komisji Dialogu Obywatelskiego Przewodniczącemu danej KDO, dołączając do zgłoszenia statut. Przewodniczący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania, informuje o przystąpieniu do Komisji Dialogu Obywatelskiego organizacji pozarządowej na kolejnym posiedzeniu KDO.


KDO przy Wydziale Kultury

Przewodniczącym KDO na rok 2015 został Pan Witold Zakrzewski

(Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART, tel. 693 077 170, wuzett@gmail.com). 

Prezydium:

Wiceprzewodniczący Pan Krzysztof Szafran - Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Pakuła - Stowarzyszenie Korporacji Teatralnych

Sekretarz Pani Edyta Czarnecka - Fundacja AITWAR

Sekratarz Pan Aleksander Rudawski - Fundacja Edukacji Kultury Ad Arte

Członkowie (stan na kwiecień 2015 r.)

 1. Automobilklub Wielkopolski
 2. Fundacja Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski Kuźnia Dziedzictwa
 3. Fundacja Animatornia
 4. Fundacji Art-On
 5. Fundacja im. Tadeusza Kalinowskiego
 6. Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
 7. Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte
 8. Fundacja Fabryka Sztuki
 9. Fundacja Mediations Biennale
 10. Fundacja Otwarta Strefa Kultury
 11. Fundacja "VOX-ARTIS" Promocja Polskiej Sztuki  Współczesnej
 12. Fundacja Transatlantyk
 13. Fundacja Wielkopolska Brand
 14. Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
 15. Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej
 16. No Woman-No Art
 17. Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wlkp. Macierz
 18. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Poznań
 19. Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych
 20. Stowarzyszenie Antropologów Kultury ,,Etnosfera"
 21. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Poznań
 22. Stowarzyszenie EKOART
 23. Stowarzyszenie "City Inside Art"
 24. Stowarzyszenie Czasu Kultury
 25. Stowarzyszenie Gloria in Musica 
 26. Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 27. Stowarzyszenie Korporacja Teatralna
 28. Stowarzyszenie My Poznaniacy
 29. Stowarzyszenie Prawo do Miasta 
 30. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Botanicznego
 31. Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Przystań"
 32. Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej  ,,Otwórz się na folklor"
 33. Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
 34. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu
 35. Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
 36. Związek Literatów Polskich Oddział Poznań
 37. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański
 38. Wydział Kultury - Katarzyna Bojarska, Marcin Kostaszuk