KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM?

Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy  mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w mieście Poznaniu.

Zgodnie  z art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą to zrobić:

1. bezpośrednio

2. za pośrednictwem organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej,

którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  - fundacji i stowarzyszeń

3. za pośrednictwem  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

WAŻNE!!

ORGANIZACJE, KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W CELU OSIĄGNIECIA ZYSKU,

A TAKŻE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

NIE MOGĄ BYĆ WNIOSKODAWCĄ O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ.


JAKIE ZADANIA PUBLICZNE MOŻNA REALIZOWAĆ?

Zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wśród katalogu zadań wyszczególnionych  w ustawie, są zadania dotyczące infrastryktury technicznej realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą realizować inwestycje, polegające na budowie:

- sieci wodociągowych

- sieci kanalizacyjnych

- sieci kanalizacji deszczowej

- nawierzchni dróg i chodników

- oświetlenia ulicznego

partycypując od 25% do 50% ogółu kosztów.