Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) nad Poznaniem

Zasady wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne (bsp), popularnie zwane dronami, w warunkach VLOS (Visual Line of Sight Operation - operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze, do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U.2013 r. poz. 440 z późn. zm.).

Załączniki 6 i 6a do niniejszego rozporządzenia poświęcone są zagadnieniom bezpiecznego wykonywania lotów przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej nie większej niż 150kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku.

Załącznik 6 dotyczy użycia bsp wyłącznie do lotów rekreacyjnych lub sportowych. Określa on między innymi zasady wykonywania takich lotów.  Natomiast załącznik 6a dotyczy lotów bsp wykonywanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, czyli np. komercyjnego filmowania, fotografowania, wykonywania pomiarów, itp.

Jeżeli chodzi o wykonywanie lotów rekreacyjnych lub sportowych z użyciem dronów to można  je wykonywać  w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z zachowaniem odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń na wolnym powietrzu - pkt. 4.1.3 załącznika.

Natomiast wykonywanie lotów w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe z użyciem bsp  określone  zostało w załączniku 6a i jest  uwarunkowane spełnieniem przez operatora bsp wielu dodatkowych obowiązków.


Przykładowo, podmiot świadczący usługi lotnicze z wykorzystaniem bsp powinien:

- opracować instrukcję operacyjną, w której określa m.in.: analizę ryzyka wykonywanych operacji lotniczych, listę czynności kontrolnych dokonywanych przed startem i po lądowaniu, procedury i zasady wykonywania operacji lotniczych, procedury awaryjne,

- oznaczyć wszystkie użytkowane bsp tabliczką znamionową z nazwą podmiotu będącego właścicielem,

- wyposażyć bsp w światła ostrzegawcze,

- wyposażyć bsp w system Failsafe powodujący określone zachowanie się drona w razie problemów ze sterowaniem radiowym.

Oczywiście oprócz tych przykładowych obostrzeń operator drona wykorzystywanego w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe powinien także zapewnić w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz zachowywać szczególną ostrożność.

Najistotniejsze, że do wykonywania takich lotów konieczne jest już świadectwo kwalifikacji operatora bsp wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, po zdaniu egzaminu państwowego. Operator ubiegający się o świadectwo kwalifikacji musi przejść obowiązkowe badania lotniczo - lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania operacji lotniczych. Musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczące wykonywanych operacji lotniczych.

Z powyższego wynika, że operatorzy bsp wykonujący loty inne niż rekreacyjne lub sportowe, czyli w większości przypadków loty komercyjne, powinni być profesjonalistami wykonującymi operacje lotnicze z wykorzystaniem bsp w sposób nie zagrażający osobom i mieniu na ziemi oraz innym statkom w przestrzeni powietrznej.

Poniżej zamieszczono rozporządzenie zmieniające Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 8 sierpnia 2016 r zawierające oba załączniki nr 6 i nr 6a (tutaj oznaczone jako nr 1 i nr 2).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej