Mieszkalnictwo

W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 15 400 000 zł

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

-        Biuro Spraw Lokalowych (utworzone 1 października 2015r. na podstawie Zarządzenia nr 44/2015/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania)

-        Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

W ramach środków zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016 planuje się realizację:

-        zadań związanych z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym na podstawie umowy zawartej między miastem Poznań i Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL) (3.011.930,00 zł),

-        zadań związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz ugód zawieranych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych (9.188.070,00 zł),

-        dokapitalizowanie spółki ZKZL poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.200.000,00 zł.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej