Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 60-841, hol główny, Biuro Podawcze

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2018 rok - do 31 marca 2018 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania, z dnia 17 października 2017 r., w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.
  2. Uchwała Nr VIII/65/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.
  4. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym.

Załączniki