Obwody wyborcze - zmiany

Konsekwencją podziału Miasta na okręgi wyborcze było w dalszej kolejności wprowadzenie nowego podziału Miasta na stałe obwody głosowania i dostosowania ich do granic okręgów wyborczych (i granic jednostek pomocniczych Miasta - osiedli).

Przepisy prawa wyborczego stworzyły okazję do uporządkowania na nowo w całym Mieście obwodów głosowania, które m.in. z przyczyn historycznych, zmian stopnia zurbanizowania obszarów miejskich, zmian demograficznych były bardzo zróżnicowane. Zmiany objęły właściwie zdecydowaną większość  dotychczasowych obwodów głosowania. Dotychczas wiele obwodów głosowania liczyło do 1000 mieszkańców, były też takie, które przekraczały dopuszczalną liczbę 3000 mieszkańców. Nowy podział zmniejszył te dysproporcje. Wielkość obwodów głosowania liczona liczbą mieszkańców w zdecydowanej większości przypadków mieści się w przedziale od 2000 do 2600 mieszkańców w obwodzie. Skutkiem tych zmian jest umniejszenie liczby stałych obwodów głosowania.

Nowy podział uwzględnia także wieloletnią perspektywę demograficzną, procesy migracyjne i planowane inwestycje mieszkalnictwa wielorodzinnego, aby w przyszłości uniknąć konieczności dokonywania korekt granic obwodów głosowania. Duże obszarowo obwody głosowania dopuszczono jedynie na obrzeżach Miasta lub na rozległych, ale słabo zaludnionych obszarach (np. obszary bezpośrednio przylegające do Warty).

Stałe obwody głosowania zostały ustalone przez Radę Miasta Poznania 8 stycznia 2013 r. uchwałą nr XLIV/678/VI/2013 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania (uchwała została zmieniona uchwałą nr LXV/1029/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 8 kwietnia 2014 r., uchwałą nr LXXIII/1139/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r., uchwałą nr IX/64/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 24 marca 2015 r., uchwałą nr XV/139/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 14 lipca 2015 r. oraz uchwałą nr XVI/163/VII/2015 z 8 września 2015 r.).

Uchwały wraz z załącznikami w wersji elektronicznej dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.