Okręgi wyborcze - zmiany

Nowy podział Miasta Poznania na okręgi wyborcze dostosowuje ich granice do granic jednostek pomocniczych - osiedli. Zmiany objęły osiedla: Ławica, Rataje i Górczyn.

Zmiany wynikające z nowego podziału Miasta na okręgi wyborcze uchwalonego przez Radę Miasta Poznania, dotyczą możliwie najmniejszej liczby mieszkańców danego okręgu, tak aby zostały zachowane ściśle określone przepisami prawa wyborczego tzw. normy okręgowe.

Nowy podział Miasta na okręgi wyborcze został uchwalony przez Radę Miasta Poznania 16 października 2012 r. uchwałą nr XXXIX/579/VI/2012 w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała została zmieniona uchwałą nr LXXII/1135/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 2 września 2014 r.).

Uchwały wraz z załącznikami w wersji elektronicznej dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.