Opłata adiacencka

Co to jest opłata adiacencka? Jest to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku m.in zrealizowanej inwestycji technicznej np. wybudowanie wodociągu. Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jak jest naliczana opłata?
Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 50 proc. różnicy między wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, a wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem tych urządzeń.
Decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej wydaje Prezydent Miasta każdorazowo po wybudowaniu lub modernizacji drogi czy też umożliwieniu podłączenia się do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określają rzeczoznawcy majątkowi, według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. W przypadku partycypacji mieszkańców w budowie, Prezydent Miasta zwalnia ich z w/w opłaty. (UCHWAŁA NR XLI/477/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 sierpnia 2008 r.w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami Miasta Poznania lub jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej