Opłaty za opróżnianie

Górna stawka opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została uregulowana Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289). Maksymalną stawkę przyjęto w wysokości 25zł/m3 brutto. Po uwzględnieniu corocznej korekty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynosi ona obecnie (2017 r.) 24,85 zł/m3 brutto.