W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 946 967 806 zł

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,

- 386 typów szkół/placówek/form kształcenia (tworzące 262 jednostki organizacyjne), których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

W projekcie budżetu na rok 2016 uwzględniono zmiany organizacyjne dokonane w roku 2015 oraz planowane na rok 2016 działania, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o tendencje demograficzne oraz możliwości prawne.

Najważniejsze zmiany, wynikające w szczególności ze zmian w obowiązującym prawie oświatowym i zmian demograficznych, dotyczą w zasadzie wszystkich typów placówce objętych systemem oświaty:

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2015/2016 zmalała liczba dzieci w placówkach samorządowych o 1.644 (w tym 714 mających wpływ na dochody własne i 930 w "klasach zerowych") oraz w niesamorządowych o 235. Mając na uwadze zmniejszenie liczby dzieci i jednocześnie większe zainteresowanie rodziców pozostawieniem dziecka w przedszkolu na dłuższy pobyt oraz w okresie wakacyjnym, poziom zatrudnienia w placówkach publicznych został dostosowany do zmieniających się warunków. Spadek liczby uczniów w placówkach niesamorządowych skutkować będzie niższą dotacją.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na dzień 30 września 2015 roku liczba oddziałów w klasach I-VI wynosiła 1.325. Powyższe potwierdza wzrost w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 o 115. Odnotowany wzrost spowodowany został wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz ograniczeniem liczebności uczniów w klasach pierwszych (do maksymalnie 25 uczniów). Średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych wynosi 22.

Z uwagi na zmiany przepisów w ustawie o systemie oświaty od 1 września 2016 r. przestaną funkcjonować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawa pozwala przekształcić te oddziały w przedszkola i stworzyć ze szkołą podstawową zespoły szkolno-przedszkolne. Planuje się powołanie 8 takich zespołów, w których łączna liczba oddziałów przedszkolnych wzrośnie o 12. Decyzja o ich powołaniu uwzględniać będzie aktualną sytuację demograficzną i organizacyjną, a także ewentualne zmiany w przepisach oświatowych.

Gimnazja

W gimnazjach w oparciu o liczbę oddziałów na dzień 30 września 2015 roku oraz liczbę klas VI w szkołach podstawowych przewiduje się wzrost o 15 oddziałów w roku szkolnym 2016/2017. Wzrost ten wynika z liczebniejszego (o ok. 600 uczniów) rocznika w obecnych klasach szóstych szkół podstawowych.


Szkoły ponadgimnazjalne

W liceach ogólnokształcących dla młodzieży obserwujemy w dalszym ciągu systematyczny spadek liczby oddziałów, który utrzyma się również w roku szkolnym 2016/2017 (15 oddziałów - 430 uczniów).

W technikach dla młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 zanotowano wzrost liczby oddziałów o 8, do czego przyczyniała się między innymi promocja szkolnictwa zawodowego. Systematycznie zwiększa się liczba organizowanych przez szkoły kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Obecnie funkcjonują 23 kursy, w których kształci się 465 słuchaczy.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli, co zwiększa koszty związane z wynagrodzeniami.

Ponadto, wzrost wynagrodzeń wynika z wzrostu dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (zwiększonych zgodnie z uchwałą Nr XV/144/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań).

Zadania w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano na 2016 rok, podobnie jak w 2015 roku, w oparciu o uchwały Rad Osiedli przygotowane w ramach zadań powierzonych dotyczących ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli zadań gminy. Wysokość funduszu do dyspozycji Rad Osiedli na ten cel wyliczana jest w przeliczeniu na ucznia na podstawie algorytmu. Zadania powiatu zaplanowano w oparciu o analizę potrzeb remontowych szkół i placówek oświatowych. Wśród planowanych zadań kontynuowane będą między innymi prace związane z remontami sanitariatów, sal dydaktycznych i bloków sportowych, naprawą dachów i opierzeń, remontami posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz kotłowni, a także remonty i renowacje dziedzińców, boisk i urządzeń na placach gier i zabaw.

Zaplanowane wydatki rzeczowe wzrosną o około 3 900 000 zł, z czego wydatki służące bieżącemu utrzymaniu placówek oświatowych w 2016 zaplanowano na poziomie planu na rok 2015. Zwiększenie wynika z przeznaczenia dodatkowych środków między innymi na:

a) wydatki związane z wynajmem pływalni dla szkół z oddziałami sportowymi o profilu pływackim (ZSzOS nr 3, Gm nr 12, SP nr 34, SP 51, SP nr 6, ZSMS) - zaplanowano środki na cały rok budżetowy (zadanie finansowane od września 2015 roku),

b) zwiększenie odpisu na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z 0,6% do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli - zwiększenie planu o 71,7%,

c) doposażenie i wyposażenie w pomoce dydaktyczne dodatkowych 12 oddziałów powstałych w ramach ustawowej likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przekształceniu części tych oddziałów w przedszkola z równoczesnym włączeniem w nowe zespoły szkolno-przedszkolne, planowane organizacyjnie od września 2016r.

W roku 2016 wzrastają o ok. 5% dotacje dla publicznych i niepublicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe wynika z następujących przyczyn:

- wzrostu standardu A części oświatowej subwencji ogólnej o 1,9 %,

- wzrostu liczby uczniów w niesamorządowych szkołach podstawowych (300) i gimnazjach (145),

- wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (70),

- wzrostu stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań.


W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: przewidywanymi zmianami organizacyjnymi oraz regulacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, obsługowych i pomocniczych, część wydatków zaplanowano w rezerwie celowej, z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych. W rezerwie celowej na wydatki jednostek systemu oświaty w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 16 295 906,00 zł.

Wzrost poziomu wydatków majątkowych o 140,5 % wynika z zaplanowania na rok 2016 wyższych środków na inwestycje oraz modernizacje infrastruktury oświatowej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej