Centrum Inicjatyw Lokalnych

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, a także uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr LXIX/1250/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ROKU 2018

Zadanie:

 Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
Cel ten będzie realizowany poprzez wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które ww. zadanie realizować będą poprzez pobudzanie aktywności społecznej oraz przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych.

Kompleksowe działania, kierowane do określonej terytorialnie grupy docelowej, powinny stworzyć w konsekwencji przestrzeń sprzyjającą samoorganizacji i integracji mieszkańców oraz pobudzać ich do angażowania się w różne formy aktywności.

Termin realizacji zadania określa się na maksymalnie od 24 września 2018r. do 31 grudnia 2018r.
Zadanie:  Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo

 wkład własny - 3% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym wkład finansowy - minimum 1% kwoty wnioskowanej dotacji
maksymalna kwota dotacji: 20 000, 00 zł

Celem tego zadania winno być tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:

 • odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się;
 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny.
  Cele te powinny być osiągnięte poprzez::
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń,
 • promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i wolontariatu
 • itp.

  Termin składania ofert
  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku, do godz. 15:30. link do platformy
  2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, jednak nie później niż do 23 sierpnia 2018 roku, godz. 15:30.
  3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej