Plan obrony cywilnej miasta

Szef Obrony Cywilnej Kraju, działając na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 461 - t.j.) oraz na podstawie § 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), wydał 27 grudnia 2011 r. "Wytyczne w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin".

            Na podstawie ww. wytycznych Wojewoda Wielkopolski, działając jako Szef Obrony Cywilnej Województwa, wydał w styczniu 2013 r. "Szczegółowe zasady opracowania planu obrony cywilnej powiatu".

            Przy opracowaniu Planu Obrony Cywilnej Miasta Poznania posługiwano się zasadami wynikającymi z obu powyższych dokumentów.

            Z definicji obrony cywilnej, zawartych zarówno w prawie międzynarodowym, jak i w prawie krajowym wynika, że jej zadaniem - co do zasady - jest ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami działań zbrojnych w czasie wojny, udzielanie pomocy ludności poszkodowanej i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania tego trudnego okresu, jak również ochrona ludności w czasie klęsk żywiołowych i udział w zwalczaniu ich skutków.

            Mimo, iż w definicjach pojęcia i celu działalności obrony cywilnej wyraźnie wskazuje się także na ochronę ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi z klęsk żywiołowych, oraz na zwalczanie ich skutków, a nawet zagrożeń środowiska, Szef Obrony Cywilnej Kraju w swoich wytycznych dotyczących planów obrony cywilnej, określił, że plan obrony cywilnej ma być opracowany tylko na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Takie podejście do zagadnień obrony cywilnej wydaje się zasadne, biorąc pod uwagę fakt, że na zagrożenia (sytuacje kryzysowe) mogące wystąpić w czasie pokoju, gdy nie ma zagrożenia wojną, i nie są prowadzone działania zbrojne, opracowane są plany zarządzania kryzysowego. W Poznaniu dokumentem takim jest "Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania".

            Prezydent Miasta Poznania, dążąc do ujęcia w planie obrony cywilnej przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych, które w sposób rzetelny odzwierciedlać będą sposób realizacji zadań obrony cywilnej w Poznaniu w trakcie zagrożenia wojną, powołał Zespół ds. opracowania planu, składający się z ekspertów i przedstawicieli reprezentujących podmioty działające na terenie miasta, które realizują zadania pokrywające się z zadaniami obrony cywilnej wymienionymi w prawie międzynarodowym.        


           Zespół opracowując plan podszedł to zagadnienia zadaniowo, tzn. skupił się na możliwościach i sposobach realizacji zadań obrony cywilnej wymienionych w Protokóle Dodatkowym I do Konwencji Genewskich z 1949 r. Zostały wytypowane podmioty funkcjonujące w Poznaniu, które w czasie wojny są zobligowane lub będą mogły, zgodnie ze swoimi kompetencjami, realizować zadania obrony cywilnej, dążąc do ochrony ludności i zapewniając jej minimalne warunki niezbędne do przetrwania tego trudnego okresu.

W planie, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi podmiotami, zapisano w jaki sposób i które podmioty będą realizować poszczególne zadania - w całości, lub tylko w części w ramach swoich możliwości, i z kim, w trakcie realizacji zadań obrony cywilnej będą one współpracować. Podmioty te zostały ujęte w wykazie instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta.

Podmioty te opracowały karty realizacji zadania obrony cywilnej, w których opisano w jaki sposób dane zadanie będzie przez ten podmiot realizowane.

           

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej