Planowanie energetyczne

Do zadań własnych gminy, określonych w ustawie Prawo energetyczne, należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze.

Wywiązując się z tego zadania, Miasto Poznań opracowało w 2001 roku "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania", które zostały przyjęte Uchwałą Nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania w dniu 5 lutego 2002 r.

W 2010 roku zmiana ustawy Prawo energetyczne nałożyła obowiązek sporządzania aktualizacji założeń co najmniej raz na 3 lata oraz przyjęcia uchwałą w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do 11 Marca 2012 roku.

Miasto Poznań realizując obowiązek opracowało w 2011 roku "Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania", którą przyjęto Uchwałą Nr XV/165/VI/2011 Rady Miasta Poznania w dniu 12 lipca 2011 r.

Opracowanie zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie oraz możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii. Pozwala na realizację inwestycji energetycznych przez wszystkie przedsiębiorstwa związane z tą branżą, a wynikających z aktualizacji założeń i zgodnych z aktualnymi planami rozwojowymi miasta, modernizację istniejących zasobów oraz pozyskiwania nowych źródeł energii. Działania te gwarantują zaspokojenie bieżących, i przyszłych potrzeb energetycznych mieszkańców w sposób, który zapewni bezpieczeństwo, niezawodność dostaw, optymalizację kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Na kolejnych stronach przedstawiono niektóre informacje z opracowania dotyczące systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego i gazowniczego na terenie Poznania.

Z początkiem roku 2014 rozpoczęto prace nad opracowaniem kolejnej, w cyklu 3 letnim, aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania.

Najnowszą "Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania", przyjęto Uchwałą XI/88/VII/2015Rady Miasta Poznania w dniu 5 maja 2015 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej