Podstawy prawne

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania zadania obronne realizowane są przez kilkanaście wydziałów, m.in.: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Organizacyjny i inne. Koordynację nad realizacją zadań obronnych sprawuje WZKiB.

Realizacja zadań obronnych normowana jest m.in. przez niżej wymienione akty prawne:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z póź. zm).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. nr 152, poz. 1599 z póź. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2218).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. nr 98, poz. 978).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. nr 143, poz. 1515).

Szczegółowe zestawienie aktów prawnych można znaleźć na podanej niżej stronie internetowej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej