Dodaj obiekt - Poznańskie Uczelnie

Wyższa Szkoła Bankowa

Rektor

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych

176

Prodziekani ds. studentów

dr Roman Łosiński

Średnia liczba studentów

4500

Średbia liczba absolwentów rocznie

750

Rektorat

al. Niepodległości 2, pokój 19 GG

tel. 061 655 33 72

rektorat@wsb.poznan.pl

czynny: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Wydziały i ich dziekanaty

Wydział Finanse i Bankowość

ul. Ratajczaka 5/7, pokój 109 CP

studia stacjonarne: tel. 061 655 33 11

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-14.00

studia niestacjonarne (gr. popołudniowe): tel. 061 655 33 14

czynny: poniedziałek, środa 16.00-18.00

studia niestacjonarne (gr. weekendowe): tel. 061 655 33 15

czynny: czwartek 16.00-18.00, piątek 16.00-19.00, sobota 9.00-15.30

dziekanat@wsb.poznan.pl

Biblioteka

ul. Ratajczaka 5/7

tel. 061 655 33 61

czynna: poniedziałek-sobota 8.00-20.00, niedziela 8.00-16.00

biblioteka@wsb.poznan.pl

Biuro Karier

ul. Powstańców Wielkopolskich 1, pokój 316, 318 PW

tel. 061 655 33 03, 061 655 33 35

biuro.karier@wsb.poznan.pl

czynne:

poniedziałek 11.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 11.00-14.00

Gastronomia

ul. Ratajczaka 5/7

ul. Różana 17

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Budynek przy ul. Ratajczaka 5/7 jest w pełni przystosowany dla studentów niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety).

Indywidualny tryb nauczania

Każdy student może starać się u dziekana o indywidualny tok nauczania, dotyczy to zwłaszcza studentów, którzy zaliczają semestr w uczelni zagranicznej. Wszelkie formalności można załatwić w dziekanacie.

System punktacji

W uczelni obowiązuje system zaliczania semestrów ECTS.

Opłaty

Wznowienie studiów: 750 zł.

Powtarzanie przedmiotu: 90 zł.

Warunkowy wpis na kolejny semestr: 200 zł.

Samorząd studencki

ul. Ratajczaka 5/7, pokój 303 CP3

tel. 061 655 33 88

samorzad@poznan.wsb.pl

Koła naukowe

Na WSB działa kilka kół naukowych, chór oraz Klub 7 Kontynentów. Studenci WSB działają również w stowarzyszeniach AIESEC, AEGEE, MONSSUN i PSRP.

Czasopisma

Gazetka Studencka "Żebyś Wiedział"

tel. 061 655 33 88

www.zebyswiedzial.wsb.poznan.pl

Stypendia socjalne

O przyznanie stypendium socjalnego mogą się starać wszyscy studenci niezależnie od formy studiów wyższych.  Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę oraz dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia.

Stypendia naukowe

Przyznawane są po I roku, na podstawie średniej. Stypendia otrzymuje 25% liczby studentów według listy rankingowej, ze średnią nie niższą niż 4,0.

Współpraca z innymi uczelniami

WSB aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i naukowców Socrates-Erasmus. Obecnie WSB dysponuje 72 miejscami na studiach zagranicznych w ramach 22 umów z uczelniami partnerskimi szkoły. Studenci mogą starać się o miejsce w jednej z 8 uczelni w Niemczech, 2 uczelni w Portugalii, 2 uczelni w Czechach, 2 uczelni we Francji oraz w uczelniach w Irlandii, Danii, Holandii, Szwecji, Bułgarii, Hiszpanii i na Słowacji.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe; bezpłatne (Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych).

Zasady rekrutacji

Maturzyści, którzy zdali "nową maturę" przyjmowani są na studia według kolejności zgłoszeń. Na kierunek Informatyka i Ekonometria przyjmowani są kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki lub w przypadku, gdy nie zdawali egzaminu z matematyki - uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka wyższą lub równą 3,0.

W przypadku osób, które zdały "starą maturę" o przyjęciu na studia decyduje test.

Studia płatne (rocznie)

Studia dzienne: od 4200 do 4700 zł.

Studia wieczorowe: od 3200 do 3600 zł.

Studia zaoczne: od 3600 do 4500 zł.

Studia II stopnia: od 3600 do 4800 zł.

Wróć do listy